Thông báo số 1445/TB-SKHCN về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022

Căn cứ Quyết định 12/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân về việc ban hành quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân và các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp tham gia đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022. 

 

Biểu mẫu đề xuất: đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo các mẫu phiếu sau:

 

+ Phiếu đề xuất đề tài theo Phiếu-ĐXĐT-A.

 

+ Phiếu đề xuất dự án theo Phiếu-ĐXĐT-B.

 

+ Phiếu đề xuất nhu cầu theo Phiếu-ĐXNC-C.

 

Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2022 đề nghị Quý đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30 tháng 11 năm 2021 theo các mẫu phiếu đính kèm gồm 01 bản giấy và file (gởi mail) về địa chỉ sau: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280 Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275.3829335. Website: http://www.dost-bentre.gov.vn. Email: tbluy.skhcn@bentre.gov.vn.

 

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong sự tham gia đề xuất ý tưởng của Quý Tổ chức, cá nhân, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

 

Xem chi tiết nội dung Thông báo.