Thông báo nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cần đánh giá: “Hoàn thiện công nghệ nhân sinh khối và quy trình ứng dụng chế phẩm sinh học KBM xử lý môi trường, phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, bền vững”

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. Tại Khoản 3, Điều 9, Chương II quy định: “Kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan thực hiện đánh giá đăng tải thông tin về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên trang thông tin điện tử của đơn vị trong thời gian 10 ngày làm việc”.

 

Sở KH&CN tỉnh Bến Tre đăng tải nội dung thông tin “Đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước” như sau:

 

Xem chi tiết nội dung văn bản