Thông báo số 343 /TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

1. Tên Đề tài: “Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Bến Tre”. 

2. Mục tiêu đề tài:

* Mục tiêu chung:

Nhằm đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh để xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và đề xuất giải pháp phục vụ công tác quản lý nhà nước nguồn tài nguyên này.

* Mục tiêu cụ thể:

- Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng; hiện trạng tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh; hiệu quả trong quản lý, khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh.

- Xác định các vấn đề tồn tại, bất cập cần giải quyết liên quan đến khai thác, sử dụng nước mặt;

- Đề ra các giải pháp nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo vệ, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do khai thác, sử dụng nước gây ra; bảo đảm khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên này.

3. Yêu cầu sản phẩm:

- Báo cáo tổng hợp điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Các báo cáo chuyên đề:

+ Đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng của nguồn nước mặt theo các giai đoạn trong năm và hiệu quả khai thác của nguồn nước;

+ Phân tích, đánh giá hiện trạng quản lý và khai thác, nhu cầu sử dụng nước mặt và khái quát mức độ đáp ứng cho các mục đích sử dụng chính;

+ Tổng hợp các vấn đề về hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt; xác định các vấn đề nổi cộm cần giải quyết liên quan đến khai thác, sử dụng nước mặt và đề xuất hướng khắc phục.

- Đề xuất phương án khai thác sử dụng tài nguyên nước mặt hợp lý đến năm  2030.

- Đề xuất phương án tích trữ nước, chủ động phòng, chống thiên tai do lũ lụt, xâm nhập mặn và thích ứng với biến đổi khí hậu góp phần phát triển KT-XH của tỉnh Bến Tre đến năm 2030. 

- Bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt; bản đồ hiện trạng chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh tỷ lệ 1/50.000.

- Bộ cơ sở dữ liệu về hiện trạng khai thác nước mặt;

4. Thời gian thực hiện: 18 tháng.

5. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2023.

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

+ Tên nhiệm vụ KH&CN.

+ Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).

+ Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

+ Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

- Hồ sơ được đóng thành 01 bộ và gói kín có niêm phong gởi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre,số 280 đường 3 tháng 2, phường An Hội, thành phố Bến Tre (qua Bưu điện hoặc trực tiếp).

- Bộ hồ sơ gồm: 1 bản chính, 10 bản sao (theo biểu mẫu quy định) và 01 đĩa lưu các nội dung sau:

+ Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN (mẫu B1-1-ĐON).

+ Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN (mẫu B1-2a-TMĐTCN).

+ Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức KH&CN (nếu có) (mẫu B1-3-LLTC).

+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (mẫu B1-4-LLCN).

+ Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).

+Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (bắt buộc) (mẫu B1-5-PHNC). 

+ Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

- Hồ sơ phải nộp đúng hạn. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của bưu điện Bến Tre (trường hợp gửi đường Bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275) 3829335, gặp Đ/c Lũy.

Website:http://www.dost-bentre.gov.vn.

Rất mong sự hợp tác và tham gia của Quý đơn vị.

 

Xem chi tiết nội dung Thông báo.

 

Tải các biểu mẫu:

1. Đơn đăng ký: Biểu B1-1-ĐON.

2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CNBiểu B1-2a-TMĐTCN.

3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-3-LLTC.

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-4-LLCN

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Biểu B1-5-PHNC.