Thông báo số 512 /TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

 

1. Tên Đề tài: Ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP dạng tươi sống


2. Mục tiêu đề tài:

2.1. Mục tiêu chung: Ứng dụng các giải pháp KH&CN hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm tươi sống đã được chứng nhận OCOP đến cuối năm 2022 tại tỉnh Bến Tre

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Phấn đấu hỗ trợ chủ thể có sản phẩm OCOP dạng tươi sống đã được chứng nhận đến cuối năm 2022, chuyển giao ứng dụng KH&CN.

- Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho các chủ thể có sản phẩm OCOP tươi sống, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

- Thiết kế sản phẩm, đăng ký xác lập, bảo hộ nhãn hiệu các sản phẩm được chứng nhận OCOP dạng tươi sống.

- Xây dựng nhóm tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ sản phẩm, hoạt động giám sát, đánh giá sản phẩm OCOP tươi sống.

- Giải pháp bảo hộ và khai thác hiệu quả giá trị tài sản trí tuệ cho các sản phẩm OCOP tươi sống quốc gia.

 

3. Yêu cầu sản phẩm: 

- Các giải pháp KH&CN trong phát triển sản phẩm OCOP tươi sống đã được công nhận.

- Kết nối thị trường và truy xuất nguồn gốc trong phát triển sản phẩm OCOP tươi sống.

- Ứng dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn cho các sản phẩm cho các sản phẩm OCOP tươi sống đáp ứng các quy định của thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Các giải pháp bảo hộ và khai thác hiệu quả giá trị tài sản trí tuệ (chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận) cho sản phẩm OCOP tươi sống.

 

4. Thời gian thực hiện: 24 tháng.

 

5. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày  31 tháng 5 năm 2023.

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng word, PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

+ Tên nhiệm vụ KH&CN.

+ Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).

+ Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

+ Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

- Hồ sơ được đóng thành 01 bộ và gói kín có niêm phong gởi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, số 280 đường 3 tháng 2, phường An Hội, thành phố Bến Tre (qua Bưu điện hoặc trực tiếp).

- Bộ hồ sơ gồm: 1 bản chính, 10 bản sao (theo biểu mẫu quy định) và 01 đĩa lưu các nội dung sau:

   + Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN (mẫu B1-1-ĐON).

+ Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN (mẫu B1-2a-TMĐTCN).

+ Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức KH&CN (nếu có) (mẫu B1-3-LLTC).

+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (mẫu B1-4-LLCN).

+ Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).

+Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (bắt buộc) (mẫu B1-5-PHNC). 

+ Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

- Hồ sơ phải nộp đúng hạn. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của bưu điện Bến Tre (trường hợp gửi đường Bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275) 3829335, gặp Đ/c Trang.

Website: http://www.dost-bentre.gov.vn.

Rất mong sự hợp tác và tham gia của Quý đơn vị.

 

Xem chi tiết nội dung Thông báo.

 

Tải các biểu mẫu:

1. Đơn đăng ký: Biểu B1-1-ĐON.

2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CNBiểu B1-2a-TMĐTCN.

3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-3-LLTC.

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-4-LLCN

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Biểu B1-5-PHNC.