Văn bản cấp Trung Ương

Nghị quyết 113/2020/QH14 về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu

Nghị quyết 113/2020/QH14 về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu

Nghị quyết 114/2020/QH14 về phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

Nghị quyết 114/2020/QH14 về phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê Điều số 60/2020/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê Điều số 60/2020/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Quốc hội số 65/2020/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Quốc hội số 65/2020/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giám định Tư pháp số 56/2020/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giám định Tư pháp số 56/2020/QH14

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14

Download: Luật Đầu tư số 61/2020/QH14

                Phụ Lục

Nghị quyết 102/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu

Nghị quyết 102/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu

Nghị quyết 103/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu

Nghị quyết 103/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu