Văn bản cấp Trung Ương

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Quốc hội số 65/2020/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Quốc hội số 65/2020/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giám định Tư pháp số 56/2020/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giám định Tư pháp số 56/2020/QH14

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14

Download: Luật Đầu tư số 61/2020/QH14

                Phụ Lục

Nghị quyết 102/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu

Nghị quyết 102/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu

Nghị quyết 103/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu

Nghị quyết 103/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu

Nghị quyết 104/2020/QH14 về việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức

Nghị quyết 104/2020/QH14 về việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức

Nghị quyết 105/2020/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc Hội năm 2021

Nghị quyết 105/2020/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc Hội năm 2021

Nghị quyết 106/2020/QH14 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2020

Nghị quyết 106/2020/QH14 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2020

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14