Văn bản cấp Trung Ương

Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN quy định về đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ

Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN quy định về đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ

 Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X quang

Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X quang

Quyết định số: 225/QĐ-TTg

Quyết định số: 225/QĐ-TTg

Ngày 22 tháng 2 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 225/QĐ-TTg về việc Phê duyệt dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"


Download

Thông tư Số: 33/2011/TT-BKHCN

Thông tư Số: 33/2011/TT-BKHCN

Ngày 09 tháng 12 năm 2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư Số: 33/2011/TT-BKHCN về việc Hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển


Download

Quyết định số 1041/QĐ-TTg

Quyết định số 1041/QĐ-TTg

Ngày 1 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1041/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Dự án "Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"


Download

Thông tư 22/2010/TT-BKHCN

Thông tư 22/2010/TT-BKHCN

Ngày 29 tháng 12 năm 2010, Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Thông tư 22/2010/TT-BKHCN Quy định về việc cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ


Download

Quyết định số 2441/QĐ-TTg

Quyết định số 2441/QĐ-TTg

Ngày 31 tháng 12 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2441/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020


Download

Thông tư số 19/2010/TT-BKHCN

Thông tư số 19/2010/TT-BKHCN

Ngày 28 tháng 12 năm 2010, Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Thông tư số 19/2010/TT-BKHCN Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ hạt nhân


Download

Thông Tư -02-2007-BKHCN

Thông Tư -02-2007-BKHCN

Ngày 12 tháng 3 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ra thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ


Download

Nghị định số: 122/2010/NĐ-CP

Nghị định số: 122/2010/NĐ-CP

Ngày 31 tháng 12 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số: 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điệu của Luật Sở hữu trí tuệ về Sở hữu công nghiệp


Download