Văn bản cấp Trung Ương

Quyết định số 04/2007/QĐ-BKHCN

Quyết định số 04/2007/QĐ-BKHCN

Ngày 19 tháng 3 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ra Quyết định số 04/2007/QĐ-BKHCN Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định đánh giá nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước" ban hành kèm theo Quyết định số 13/2004/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.


Download

Quyết định số 05/2007/QĐ-BKHCN

Quyết định số 05/2007/QĐ-BKHCN

Ngày 30 tháng 3 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ra Quyết định số 05/2007/QĐ-BKHCN Về việc ban hành "Chương trình thực hiện đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006-2010"


Download

Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN

Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN

Ngày 16 tháng 3 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ra Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN Về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ


Download

Thông tư Liên tịch số 93 /2006/TTLT/BTC-BKHCN

Thông tư Liên tịch số 93 /2006/TTLT/BTC-BKHCN

Ngày 04 tháng 10 năm 2006 Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài Chính đã ra Thông tư Liên tịch số 93 /2006/TTLT/BTC-BKHCN về việc Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước


Download

Nghị Định-87-2006-TTraKHCN

Nghị Định-87-2006-TTraKHCN

Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Khoa học và Công nghệ


Download

Luật sở hữu trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ

Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.


Download

Luật khoa học công nghệ

Luật khoa học công nghệ

Luật này quy định về tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ.


Download

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Luật này quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.


Download

Quyết định số 17/2006/QĐ-BKHCN

Quyết định số 17/2006/QĐ-BKHCN

Ngày 12.9.2006, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ra Quyết định số 17/2006/QĐ-BKHCN ban hành quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước. Quy định gồm 5 chương với 17 điều


Download

Quyết định số 04/2006/QĐ-BKHCN

Quyết định số 04/2006/QĐ-BKHCN

Ngày 10.1.2006, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ra Quyết định số 04/2006/QĐ-BKHCN ban hành Quy định về nội dung, thủ tục công bố sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, pháp quy kỹ thuật. Quy định gồm 4 chương, 15 điều.


Download