Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nội dung cơ bản của phong cách làm việc Hồ Chí Minh,  ý nghĩa đối với xây dựng văn hoá lãnh đạo, quản lý của cán bộ,  đảng viên ở nước ta trong điều kiện hiện nay

Nội dung cơ bản của phong cách làm việc Hồ Chí Minh, ý nghĩa đối với xây dựng văn hoá lãnh đạo, quản lý của cán bộ, đảng viên ở nước ta trong điều kiện hiện nay

* Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời vì dân, vì nước; tư tưởng, đạo đức và phong cách của người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta, là hiện thân của những khát vọng cao đẹp nhất của nhân loại.