Phong trào thi đua “Đồng khởi mới”

Chi bộ ấp Phong, xã Tân Phong điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”

Chi bộ ấp Phong, xã Tân Phong điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”

Thời gian qua, tinh thần thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị số 01, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lan tỏa sâu rộng đến các cấp, các ngành, địa phương trong huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre với nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đời sống xã hội…