Các phòng ban

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE

- Điạ chỉ: 280 Đường 3 tháng 2, phường An Hội, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 0275-3829365  
- Fax: 0275-823179
- Email: skhcn@bentre.gov.vn; vanphongso@dost-bentre.gov.vn


BAN GIÁM ĐỐC:


 TT  Họ tên  Chức vụ  Số điện thoại
 Cơ quan Nhà riêng Di động
 01  Lâm Văn Tân
Giám đốc Sở 0275-2211667  

0944.075.886

lvtan.skhcn@bentre.gov.vn

 02  Võ Văn Truyền Phó Giám đốc Sở 0275-3817577    
 

0918.330.163

vvtruyen.skhcn@bentre.gov.vn

 03 Nguyễn Văn Vưng Phó Giám đốc Sở 0275-3824843  

0918.776.516

nvvung.skhcn@bentre.gov.vn

 04 Võ Thị Thanh Hà Phó Giám đốc Sở    

0918.816.556

vttha.skhcn@bentre.gov.vn

 

CÁC PHÒNG BAN:

- Văn phòng Sở: Điện thoại: 0275-3829365
- Thanh tra Sở: Điện thoại: 0275-3812627
- Phòng Kế hoạch -Tài chính: Điện thoại: 0275-3601997
- Phòng Quản lý Khoa học: Điện thoại: 0275-3829335
- Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ: Điện thoại: 0275-2.211673
- Phòng Quản lý Chuyên ngành: Điện thoại: 0275-3812629

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

- Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
+ Điạ chỉ: 44 Ngô Quyền, Phường An Hội, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
+ Điện thoại: 0275-3822272 - Fax: 0275-3810735

- Trung tâm Khoa học và Công nghệ
+ Điạ chỉ: 415A Đường Nguyễn Thị Định, xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
+ Điện thoại: 0275-3827522


 TT  Họ tên  Chức vụ Email
 BAN GIÁM ĐỐC
 01 Lâm Văn Tân Giám đốc Sở

lvtan.skhcn@bentre.gov.vn

 02 Võ Văn Truyền Phó Giám đốc Sở

vvtruyen.skhcn@bentre.gov.vn

 03 Nguyễn Văn Vưng Phó Giám đốc Sở

nvvung.skhcn@bentre.gov.vn

 04 Võ Thị Thanh Hà Phó Giám đốc Sở

vttha.skhcn@bentre.gov.vn

 PHỎNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
 05 Huỳnh Cao Thọ Trưởng phòng    hctho.skhcn@bentre.gov.vn 
 06  La Thanh Huỳnh    Chuyên viên   lthuynh.skhcn@bentre.gov.vn
 07  Dương Thị Kim Thoa     Chuyên viên   dtkthoa.skhcn@bentre.gov.vn
 VĂN PHÒNG SỞ
 08  Trương Minh Tú   
Chánh văn phòng   tmtu.skhcn@bentre.gov.vn
 09  Dương Thị Ngọc Trà  Phó Chánh văn phòng dtntra.skhcn@bentre.gov.vn
 10  Phan Thị Cẩm Tú  Văn thư ptctu.skhcn@bentre.gov.vn
 PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
 11  Nguyễn Văn Bình        Trưởng phòng nvbinh.skhcn@bentre.gov.vn 
 12  Đặng Văn Cử       Phó phòng   dvcu.skhcn@bentre.gov.vn
 13  Nguyễn Lê Kim Tuyền     Chuyên viên   nlktuyen.skhcn@bentre.gov.vn 
 PHÒNG THANH TRA
 14  Nguyễn Tuyết Minh Chuyên viên  ntminh.skhcn@bentre.gov.vn
 15  Trần Văn Bé Năm        Chuyên viên tvbnam.skhcn@bentre.gov.vn
 PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH
 16  Huỳnh Thị Như Thuỷ    Trưởng phòng   htnthuy.skhcn@bentre.gov.vn 
 17  Huỳnh Tú Quyên         Phó phòng htquyen.skhcn@bentre.gov.vn
 18  Nguyễn Thị Hải Ngân     Chuyên viên   nthngan.skhcn@bentre.gov.vn
 PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
 19
 Nguyễn Văn Vũ      Trưởng phòng   nvvu.skhcn@bentre.gov.vn 
 20  Đặng Thị Xuân Trang         Phó phòng dtxtrang.skhcn@bentre.gov.vn
 21  Trần Bích Luỹ     Chuyên viên   tbluy.skhcn@bentre.gov.vn 
 22  Nguyễn Yến Tuyết      Chuyên viên   nytuyet.skhcn@bentre.gov.vn
 23 Phan Thị Tường Khanh
Chuyên viên pttkhanh.skhcn@bentre.gov.vn
 CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 24  Nguyễn Quốc Thanh      Chi cục trưởng nqthanh.skhcn@bentre.gov.vn
 25  Võ Thị Quyên      Phó chi cục   httthuy.skhcn@bentre.gov.vn
 26  Đỗ Công Trứ         
  dctru.skhcn@bentre.gov.vn
 27  Trần Tuyết Mai          ttmai.skhcn@bentre.gov.vn
 28  Phan Thanh Tân          pttan.skhcn@bentre.gov.vn 
 29  Nguyễn Thị Kim Chi       ntkchi.skhcn@bentre.gov.vn 
 30  Phan Thị Ánh Hồng        ptahong.skhcn@bentre.gov.vn
 31  Võ Thị Lài    vtlai.skhcn@bentre.gov.vn 
TRUNG TÂM  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 32 Phạm Thị Kim Lan      
Giám đốc ptklan.skhcn@bentre.gov.vn
 33 Nguyễn Thanh Tùng
Phó Giám đốc nttung.skhcn@bentre.gov.vn
 34  Phạm Văn Đồng Phó Giám đốc pvdong.skhcn@bentre.gov.vn
 35  Nguyễn Thái Huy     nthuy.skhcn@bentre.gov.vn 
 36  Lê Thị Kim Tuyền         ltktuyen.skhcn@bentre.gov.vn 
 37  Phan Thị Phương Thảo       ptpthao.skhcn@ bentre.gov.vN
 38  Châu Quang Thông      cqthong.skhcn@bentre.gov.vn
 39  Nguyễn Thị Huế Châu          nthchau.skhcn@bentre.gov.vn
 40  Nguyễn Ngọc Thạch           nnthach.skhcn@bentre.gov.vn
 41  Trương Trần Thuý Hằng     
  ttthang.skhcn@bentre.gov.vn
 42  Hồ Đăng Nguyên          hdn.skhcn@bentre.gov.vn
 43  Lê Thị Huỳnh Hoa          lthhoa.skhcn@bentre.gov.vn 
 44  Võ Duy Thành          vdthanh.skhcn@bentre.gov.vn
 45  Võ Thanh Truyền          vttruyen.skhcn@bentre.gov.vn 
 46  Võ Minh Khoa            vmkhoa.skhcn@bentre.gov.vn
 47  Nguyễn Thị Bích Tuyền         ntbtuyen.skhcn@bentre.gov.vn 
 48  Đoàn Thị Thùy Linh         dttlinh.skhcn@bentre.gov.vn
 49  Huỳnh Thị Hoàng Vân    
hthvan.skhcn@bentre.gov.vn 
 50  Nguyễn Thị Kết          ntket.skhcn@bentre.gov.vn
 51  Nguyễn Thị Kim Thanh          ntkthanh.skhcn@bentre.gov.vn 
 52  Huỳnh Công Luật          hcluat.skhcn@bentre.gov.vn
 53  Nguyễn Nhựt Quang          nnquang.skhcn@bentre.gov.vn
 54  Nguyễn Cao Thành          ncthanh.skhcn@bentre.gov.vn
 55  Nguyễn Thị Hồng Thuỷ           nththuy.skhcn@bentre.gov.vn
 56  Lê Thị Trà My         lttmy.skhcn@bentre.gov.vn
 57  Nguyễn Minh Cường         nmcuong.skhcn@bentre.gov.vn
 58  Phan Bá Nhẫn         pbnhan.skhcn@bentre.gov.vn
 59  Phạm Thị Thu Trang          ptttrang.skhcn@bentre.gov.vn