Lĩnh vực sáng kiến: Lịch sử

Mã sáng kiến Tên sáng kiến Tác giả Đơn vị Đợt Năm
18-2021(Đ2)-GD Khai thác kiến thức giáo dục và đào tạo địa phương Bến Tre thông qua trò chơi “Về nguồn”

Bà Lương Thị Diễm Thúy

Bà Nguyễn Thị Quyên

Bà Phan Thị Lan Anh

Bà Nguyễn Thị Viện

Ông Nguyễn Quốc Cường

Trường Trung học cơ sở Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 2 2021