THÔNG BÁO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thông báo số 1246/TB-SKHCN Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2030

Thông báo số 1232/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Thông báo số 1231 /TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Công văn số 1115/SKHCN-TĐC V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Công văn số: 1050/SKHCN-TTCN mời doanh nghiệp gửi hồ sơ tham gia xét tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2022

Kế hoạch số 658/KH-SKHCN tổ chức Cuộc thi đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2022

Thông báo số 808A/TB-SKHCN về việc mời tham gia Cuộc thi đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2022

Công văn số 966/SKHCN-TTCN V/v khảo sát nhu cầu xúc tiến, kết nối đầu tư

Công văn số 938/SKHCN-TTCN triển khai Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Công văn số 936 /SKHCN-TTCN báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KH&CN năm 2021

Thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”, mã số KC.01/21-30

Thông báo số 724 /TB-SKHCN về việc thành lập, hợp nhất, đổi tên các phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

Thông báo số 690 /TB-SKHCN kết quả Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VIII năm 2020-2021

Thông báo số 838/TB-SKHCN Về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Thông báo cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp-CIC 2022