THÔNG BÁO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thông báo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thông báo về việc triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Thông báo về việc việc mời đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021

Thông báo về việc Tổ chức Giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ IV, năm 2019-2020

Thông báo về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ

Thông báo về việc tiếp nhận yêu cầu và hỗ trợ về sở hữu trí tuệ

Thông báo về việc tiếp nhận yêu cầu và tư vấn về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

Thông báo về việc mời đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025

Thông báo về kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 05/2019

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020

Thông báo về Kết quả Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VII năm 2018-2019

Thông báo về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ: Nghiên cứu xác định loài rầy xanh gây hại trên sầu riêng và biện pháp quản lý tổng hợp hiệu quả, an toàn tại tỉnh Bến Tre

Đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và quy trình sản xuất các sản phẩm “Thực phẩm chức năng” từ Sa Sâm Việt

Thông báo về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ - Tên Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi tôm tít trong ao đất và trong lồng tại Bến Tre"

Thông báo về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ - Tên Đề tài: “Nghiên cứu chuyển đổi cây trồng trên đất giồng vườn tạp tại 3 huyện ven Biển tỉnh Bến Tre”