Nghị định số: 119/2010/NĐ-CP

Ngày 30 tháng 12 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số: 119/2010/NĐ-CP, Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ


Download

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN quy định về đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ
• Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X quang
• Quyết định số: 225/QĐ-TTg
• Thông tư Số: 33/2011/TT-BKHCN
• Quyết định số 1041/QĐ-TTg
• Thông tư 22/2010/TT-BKHCN
• Quyết định số 2441/QĐ-TTg
• Thông tư số 19/2010/TT-BKHCN
• Thông Tư -02-2007-BKHCN
• Nghị định số: 122/2010/NĐ-CP
• Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN
• Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN
• Quyết định số: 43/2008/QĐ-TTg
• Nghị định số: 28/2008/NĐ-CP
• Quyết định số 18/2007/QĐ-BKHCN