Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

I. CHỨC NĂNG:

1. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động kỹ thuật trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định pháp luật.

2. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng.

II. NHIỆM VỤ:

1. Các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, gồm:

- Xây dựng kế hoạch, quy hoạch kiểm định, kiểm nghiệm dài hạn, kế hoạch 5 năm, hàng năm..., tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Thực hiện công tác giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa khi được cấp có thẩm quyền giao;

- Kiểm định các loại phương tiện đo thuộc danh mục phương tiện đo bắt buộc kiểm định; kiểm định phương tiện đo phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và các hoạt động công vụ khác;

- Kiểm nghiệm, thử nghiệm mẫu các loại phục vụ cho công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu theo quy định và các loại mẫu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và các loại mẫu công vụ ...;

- Tư vấn, hướng dẫn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Các nhiệm vụ Tư  vấn, dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (hoạt động có thu) theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, gồm:

- Tổ chức thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn các loại phương tiện đo đã được công nhận khả năng kiểm định cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh;

- Tổ chức thực hiện thử nghiệm, kiểm nghiệm về chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh;

- Thực hiện các hoạt động giám định, chứng nhận HTQLCL, đánh giá giám sát và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn trong các lĩnh vực và phạm vi được phân công, chỉ định theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, phổ biến và tư vấn xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, như: TCVN ISO 9001:2008, TCVN ISO 22000:2007, ISO 14000, GMP, HACPP... cho các ngành và các doanh nghiệp trong tỉnh;

- Tư vấn, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, hợp chuẩn, hợp quy cho các tổ chức, cá nhân;

- Dịch vụ  ứng dụng kỹ thuật mã số, mã vạch;

- Tư vấn, đào tạo về nghiệp vụ, chuyên môn, kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân;

- Triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: Tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, giám sát, thi công lắp đặt các thiết bị khoa học và kỹ thuật thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

- Tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; liên doanh, liên kết sản xuất với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

3. Tổ chức thu phí từ các hoạt động tư vấn, dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL), quản lý thu, nộp phí, lệ phí kiểm định, kiểm nghiệm, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật. Quản lý tổng hợp tình hình hoạt động thu chi tài chính trong công tác dịch vụ kỹ thuật về TCĐLCL. Thực hiện báo cáo tài chính theo qui định của pháp luật.

4. Quản lý việc đăng ký và cấp phát các giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn, tem kiểm định, phiếu kiểm nghiệm, hóa đơn, phiếu thu và các tài liệu khác làm căn cứ cho việc thu phí, lệ phí đúng qui định.

5. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm và đột xuất báo cáo về tình hình hoạt động của Trung tâm với Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

6. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác khi được Chi cục trưởng giao.

III. QUYỀN HẠN:

1. Tiến hành và chịu trách nhiệm trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo; kiểm nghiệm, thử nghiệm và các hoạt động tư vấn, đào tạo về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật.

2. Tự chủ về tài chính, chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được giao, chủ động sử dụng số biên chế do cấp có thẩm quyền giao, được thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của Trung tâm (Theo NĐ 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006: đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động).

3. Hợp tác, liên doanh, liên kết, nhận tài trợ của các tổ chức cá nhân; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

4. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Thanh Tra Sở
• Trung tâm Khoa học và Công nghệ
• Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ
• Phòng Kế hoạch - Tài chính
• Văn phòng Sở
• Phòng quản lý khoa học
• Phòng Quản lý chuyên ngành
• Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng