Lộ trình chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Ngày 05 tháng 3 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; bao gồm các nội dung: xây dựng, áp dụng, công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và việc duy trì, cải tiến hệ thống này (Quyết định 19).

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 19, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 2481/KH-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 về “Áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre”; Kế hoạch số 5149/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 về “Triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017 – 2019”. Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh Bến Tre đã có 85 cơ quan hành chính nhà nước xây dựng, áp dụng và công bố HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 (39 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện; 46 UBND các xã, phường, thị trấn). Trong đó, có 8697 quy trình giải quyết TTHC được xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.
Ngày 21 tháng 02 năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành công văn số 419/BKHCN-TĐC về lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 gửi các Bộ ban ngành, địa phương với các yêu cầu như sau:

1. Đối với các cơ quan, tổ chức lần đầu xây dựng, áp dụng HTQLCL: nghiên cứu, áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2. Đối với các cơ quan, tổ chức đã xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008: các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí.

Các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước phải hoàn thành việc chuyển đổi trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Hướng dẫn phân biệt khẩu trang vải kháng khuẩn
• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường
• Tăng cường công tác kiểm định cân thông dụng trên địa bàn tinh Bến Tre năm 2019
• Quý III năm 2019, sẽ kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Thông tin cảnh báo về mũ bảo hiểm Helmet vi phạm về nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận hợp quy
• Tổ chức 07 lớp tập huấn về phương pháp duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
• Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
• Bến Tre có 02 doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019
• Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
• Cuối tháng 12/2018, hoàn thành việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• 05/05 mẫu dầu nhờn động cơ có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố
• Kiểm tra đồ chơi trẻ em tết trung thu năm 2018
• Tham dự hội thảo về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2018
• Tổ chức 05 lớp tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng và cách thức chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015
• Triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 57 UBND cấp xã