Cơ sở dữ liệu về nhiệm vụ khoa học và công nghệ Bến Tre

Ngày 11 tháng 06 năm 2014 Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư 14/2014/TT-BKHCN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN. Thông tư quy định các tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước phải khai báo và giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2014 và từ đó đến nay cơ sở dữ liệu (CSDL) về nhiệm vụ KH&CN của tỉnh Bến Tre được hình thành và đã công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ http://dost-bentre.gov.vn/DeTaiDuAn/DanhSach.aspx

CSDL nhiệm vụ KH&CN Bến Tre là CSDL về các nhiệm vụ KH&CN bao gồm: CSDL các nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành, CSDL các kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN và CSDL ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Trong CSDL này không bao gồm các nhiệm vụ KH&CN mang nội dung bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh quốc gia.

CSDL các nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành là CSDL các nhiệm vụ KH&CN đang triển khai thực hiện trong thực tế tính tại thời điểm cung cấp thông tin. Đến cuối năm 2017, CSDL các nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành có trên 31 biểu ghi. Sử dụng cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể biết các thông tin chi tiết về tên nhiệm vụ, tổ chức chủ trì nhiệm vụ, họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ, mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả dự kiến, thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến.

CSDL các kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN là CSDL về kết quả thu được từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhiệm vụ KH&CN, bao gồm: báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ; phụ lục tổng hợp các số liệu điều tra, khảo sát, bản đồ, bản vẽ, ảnh, tài liệu đa phương tiện, phần mềm được đăng ký và giao nộp tại Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Bến Tre. CSDL có trên 83 biểu ghi mô tả thư mục và tóm tắt, được cập nhật thường xuyên. Sử dụng cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể biết các thông tin chi tiết về tên nhiệm vụ, tổ chức chủ trì nhiệm vụ, họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính, mục tiêu của nhiệm vụ, kết quả thực hiện (tóm tắt), thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, kinh phí thực hiện.

CSDL ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN là CSDL về kết quả thu được từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhiệm vụ KH&CN và đã được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao. Sử dụng cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể biết các thông tin chi tiết về tên nhiệm vụ, loại hình nhiệm vụ, thông tin về cá nhân, tổ chức chủ trì nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu kinh tế-xã hội, lĩnh vực ứng dụng, địa chỉ ứng dụng, quy mô ứng dụng, hiệu quả ứng dụng, hiệu quả về kinh tế, tác động đối với kinh tế-xã hội và môi trường, phương thức chuyển giao kết quả, mức độ thương mại hóa và tài liệu sở hữu trí tuệ.

Ngoài các thông tin tham khảo trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ http://dost-bentre.gov.vn/DeTaiDuAn/DanhSach.aspx bạn đọc có thể đến phòng phục vụ bạn đọc của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre số 280 đường 3 tháng 2, phường 3, thành phố Bến Tre, điện thoại: 02753827358 để tham khảo chi tiết tài liệu gốc.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN hân hạnh đón tiếp và phục vụ bạn đọc gần xa.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ
• Khoa học và công nghệ Bến Tre phục vụ tốt công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận ở địa phương
• Cơ hội khởi nghiệp từ mô hình kinh tế chia sẻ Bến Tre
• Bến Tre cận chuyển dịch năng lượng công bằng
• Đẩy mạnh ứng dụng KH&CN phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực địa phương
• Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bến Tre: Tăng cường liên kết, thúc đẩy hoạt động chuyển giao khoa học và công nghệ
• Hợp tác chiến lược giữa Bến Tre và Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam
• Khoa học và Công nghệ Bến Tre tạo đà chuyển đổi mô hình tăng trưởng phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh
• Bình Đại: Tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân
• Thị trường xuất khẩu trái chôm chôm và yêu cầu đối với người sản xuất
• Doanh nghiệp KHCN-hướng phát triển thị trường KHCN
• Sóc Trăng tổ chức các sự kiện hưởng ứng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5
• Tin vui cho các hộ sản xuất trái cây khu vực Bến Tre
• 9 dấu nhấn khoa học và công nghệ Bến Tre năm 2016
• Bảo đảm tốc độ đổi mới công nghệ với phát triển kinh tế