Cơ sở dữ liệu về nhiệm vụ khoa học và công nghệ Bến Tre

Ngày 11 tháng 06 năm 2014 Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư 14/2014/TT-BKHCN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN. Thông tư quy định các tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước phải khai báo và giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2014 và từ đó đến nay cơ sở dữ liệu (CSDL) về nhiệm vụ KH&CN của tỉnh Bến Tre được hình thành và đã công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ http://dost-bentre.gov.vn/DeTaiDuAn/DanhSach.aspx

CSDL nhiệm vụ KH&CN Bến Tre là CSDL về các nhiệm vụ KH&CN bao gồm: CSDL các nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành, CSDL các kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN và CSDL ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Trong CSDL này không bao gồm các nhiệm vụ KH&CN mang nội dung bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh quốc gia.

CSDL các nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành là CSDL các nhiệm vụ KH&CN đang triển khai thực hiện trong thực tế tính tại thời điểm cung cấp thông tin. Đến cuối năm 2017, CSDL các nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành có trên 31 biểu ghi. Sử dụng cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể biết các thông tin chi tiết về tên nhiệm vụ, tổ chức chủ trì nhiệm vụ, họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ, mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả dự kiến, thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến.

CSDL các kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN là CSDL về kết quả thu được từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhiệm vụ KH&CN, bao gồm: báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ; phụ lục tổng hợp các số liệu điều tra, khảo sát, bản đồ, bản vẽ, ảnh, tài liệu đa phương tiện, phần mềm được đăng ký và giao nộp tại Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Bến Tre. CSDL có trên 83 biểu ghi mô tả thư mục và tóm tắt, được cập nhật thường xuyên. Sử dụng cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể biết các thông tin chi tiết về tên nhiệm vụ, tổ chức chủ trì nhiệm vụ, họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính, mục tiêu của nhiệm vụ, kết quả thực hiện (tóm tắt), thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, kinh phí thực hiện.

CSDL ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN là CSDL về kết quả thu được từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhiệm vụ KH&CN và đã được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao. Sử dụng cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể biết các thông tin chi tiết về tên nhiệm vụ, loại hình nhiệm vụ, thông tin về cá nhân, tổ chức chủ trì nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu kinh tế-xã hội, lĩnh vực ứng dụng, địa chỉ ứng dụng, quy mô ứng dụng, hiệu quả ứng dụng, hiệu quả về kinh tế, tác động đối với kinh tế-xã hội và môi trường, phương thức chuyển giao kết quả, mức độ thương mại hóa và tài liệu sở hữu trí tuệ.

Ngoài các thông tin tham khảo trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ http://dost-bentre.gov.vn/DeTaiDuAn/DanhSach.aspx bạn đọc có thể đến phòng phục vụ bạn đọc của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre số 280 đường 3 tháng 2, phường 3, thành phố Bến Tre, điện thoại: 02753827358 để tham khảo chi tiết tài liệu gốc.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN hân hạnh đón tiếp và phục vụ bạn đọc gần xa.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Ngành khoa học và công nghệ tiếp tục khôi phục kinh tế Bến Tre
• Công nghệ UPS
• Cơ hội cho Bến Tre khi triển khai dự án chuyển dịch năng lượng bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long
• Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ đầu năm để bứt phá về đích
• Bến Tre quyết tâm thúc đẩy phát triển hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo
• Đánh giá trình độ công nghệ nhóm ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tỉnh Bến Tre năm 2019 và định hướng hỗ trợ đổi mới công nghệ giai đoạn 2020-2025
• Kết quả và nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển kinh tế
• Khoa học và công nghệ góp phần phát triển công nghiệp Bến tre
• KH&CN Chợ Lách sẵn sàng bứt phá về đích năm 2020
• Khởi nghiệp từ doanh nghiệp xã hội tại Bến Tre
• Nghiên cứu và tiếp cận kinh tế chưa được quan sát
• Hình thành không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
• Di sản văn hóa Bến Tre được giới học giả quan tâm tại Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển doanh nghiệp bền vững trong kỷ nguyên kết nối”
• Những công bố về dừa Bến Tre từ hội thảo khoa học quốc tề về tranh dân gian đông hồ
• Những điểm khác biệt của Hội thảo khoa học tại Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần V-năm 2019