Khoa học và công nghệ Bến Tre phục vụ tốt công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận ở địa phương

Sau 5 năm triển khai Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 6/8/2015 của Tỉnh ủy Bến Tre thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bến Tre phục vụ tốt công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận ở địa phương.

 

Phục vụ tổng kết thực tiễn


Với chủ trương đẩy mạnh đổi mới và nâng cao chất lượng sơ kết, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tập trung phân tích làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm và những lý luận, thực tiễn nảy sinh, để bổ sung, phát triển lý luận, làm cơ sở ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới đã được Đảng bộ và Sở KH&CN triển khai thực hiện tốt.

 

Qua việc phân tích, tổng kết, đánh giá từ kết quả của các nhiệm vụ KH&CN đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp giúp cho lãnh đạo địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, tập trung nghiên cứu, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới để cung cấp luận cứ cho công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

 

Hầu hết các nhiệm vụ KH&CN sau khi nghiệm thu đều được chuyển giao cho các ngành, các cấp triển khai ứng dụng trong sản xuất, lao động, học tập và công tác đã trực tiếp góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển năm sau cao hơn năm trước; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ.

 

Nghiên cứu lý luận gắn thực tiễn địa phương


Có thể nói, hoạt động KH&CN thời gian qua đã tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận gắn với thực tiễn của địa phương để ứng dụng được ngay nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của tỉnh với những nội dung chủ yếu về kinh tế - xã hội như đối với kinh tế nghiên cứu, đánh giá việc triển khai thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, các mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp, xây dựng và từng bước phát triển hợp tác xã kiểu mới, huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững, phong trào Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp quy mô lớn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của Bến Tre, chương trình mỗi xã một sản phẩm…

 

Lĩnh vực văn hóa – xã hội: nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực; xây dựng, phát triển văn hóa, con người Bến Tre trong giai đoạn đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới.

 

Những hạn chế cần khắc phục


Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động KH&CN trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận ở địa phương cũng còn các hạn chế cần được khắc phục như công tác tổng kết thực tiễn chưa thật sự đồng bộ; tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, sáng tạo chưa được chú trọng thực hiện thường xuyên và kịp thời.

 

Việc xây dựng và ban hành chương trình nghiên cứu KH&CN còn bất cập. Hầu hết các nhiệm vụ KH&CN triển khai tập trung vào lĩnh vực kinh tế, song vẫn chưa có giải pháp đột phá để thu hút tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Nhiều vấn đế lý luận gắn với thực tiễn của địa phương chưa được nghiên cứu làm sáng tỏ nhất là đặc thù du lịch Bến Tre là gì (Văn hóa, lịch sử, truyền thống, địa lý,…)? Mối quan hệ giữa lợi ích kinh tế và ý thức, trách nhiệm của người dân đối với vấn đề bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh (kể cả trong chăn nuôi)? Truyền thống văn hóa, đạo đức và giáo dục truyền thống trong thời đại 4.0… Phạm vi ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN giới hạn trong nội bộ đơn vị, địa phương.

 

Một số kết quả và hạn chế của ngành KH&CN trong thực hiện Chương trình hành động số 40-CTr/TU đã được lãnh đạo Tỉnh ủy chỉ ra sẽ làm cơ sở và động lực để Đảng bộ và tập thể Sở KH&CN nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Ngành khoa học và công nghệ tiếp tục khôi phục kinh tế Bến Tre
• Công nghệ UPS
• Cơ hội cho Bến Tre khi triển khai dự án chuyển dịch năng lượng bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long
• Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ đầu năm để bứt phá về đích
• Bến Tre quyết tâm thúc đẩy phát triển hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo
• Đánh giá trình độ công nghệ nhóm ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tỉnh Bến Tre năm 2019 và định hướng hỗ trợ đổi mới công nghệ giai đoạn 2020-2025
• Kết quả và nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển kinh tế
• Khoa học và công nghệ góp phần phát triển công nghiệp Bến tre
• KH&CN Chợ Lách sẵn sàng bứt phá về đích năm 2020
• Khởi nghiệp từ doanh nghiệp xã hội tại Bến Tre
• Nghiên cứu và tiếp cận kinh tế chưa được quan sát
• Hình thành không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
• Di sản văn hóa Bến Tre được giới học giả quan tâm tại Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển doanh nghiệp bền vững trong kỷ nguyên kết nối”
• Những công bố về dừa Bến Tre từ hội thảo khoa học quốc tề về tranh dân gian đông hồ
• Những điểm khác biệt của Hội thảo khoa học tại Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần V-năm 2019