Khoa học và công nghệ Bến Tre gắn kết với ngành kế hoạch và đầu tư địa phương

Khoa học và Công nghệ Bến Tre năm 2019 không chỉ làm tốt vai trò định hướng bao trùm về đa ngành, đa lĩnh vực mà còn tận lực phục vụ kịp thời, thiết thực nhu cầu quản lý và phát triển hoạt động của từng ngành, từng lĩnh vực phù hợp trong mỗi giai đoạn kinh tế - xã hội.

 

Giao nhiệm vụ trực tiếp


Kế hoạch và Đầu tư là một trong những ngành được Sở Khoa học và Công nghệ đặc biệt quan tâm và hỗ trợ, mặc dù kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ hàng năm còn nhiều hạn hẹp. Minh chứng rõ nét về điều này, trong năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư là một trong số các Sở và cơ quan ngang Sở cùng có thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh như: Sở Công Thương, Sở Y tế và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; cơ quan này được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ với đề tài: “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và xây dựng giải pháp, chính sách phát triển doanh nghiệp của tỉnh Bến Tre.”. Với thời gian thực hiện đề tài 12 tháng, kể từ ngày ký kết hợp đồng; nội dung tập trung đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp và lộ trình nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bến Tre; đồng thời xây dựng mô hình quản trị sản xuất, quản trị dịch vụ và chương trình đào tạo quản trị doanh nghiệp hiệu quả.

 

Cũng cần nói thêm rằng, theo Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy định về quản lý các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre quy định về hình thức giao trực tiếp nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ là việc chỉ định tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, điều kiện và chuyên môn phù hợp để thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ theo đặt hàng của Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ ưu tiên hàng đầu là thực hiện theo đề xuất đặt hàng của các Sở và cơ quan ngang Sở nhằm giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực của các cấp, các ngành nhằm tạo bứt phá trên nền tảng kiến tạo thực tại mới. Điều này giúp đưa nhanh kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn và nâng cao trách nhiệm của cơ quan đề xuất đặt hàng như Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc tiếp nhận và chịu trách nhiệm ứng dụng các kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ do mình đề xuất đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu và định kỳ hằng năm hoặc đột xuất gửi báo cáo kết quả ứng dụng về Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Hỗ trợ tận lực


Ngoài nhiệm vụ giao trực tiếp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện, Khoa học và Công nghệ Bến Tre còn tích cực huy động các nhà khoa học của các Trường, Viện và các tổ chức Khoa học và Công nghệ trong và ngoài tỉnh thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư điển hình về quy hoạch và kế hoạch có đề tài: “Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020); cung cấp luận cứ, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm góp phần xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025)”.

 

Đối với nhiệm vụ quản lý và phát triển doanh nghiệp tập trung triển khai đề tài: “Ứng dụng công nghệ GIS (Geographic Information System) để quản lý quy hoạch và phát triển hệ thống kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre” và đề tài: “Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng các doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bến Tre”.

 

Ưu tiên triển khai đề tài: “Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến sự phát triển của tỉnh Bến Tre” phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre.

 

Tuy còn khá mới mẻ, hoạt động khởi nghiệp đã được quan tâm đầu tư nghiên cứu thực hiện với hai đề tài: “Nghiên cứu hệ thống giải pháp để xây dựng và thực hiện hệ sinh thái khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Bến Tre” và đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp tư nhân thúc đẩy chương trình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre”.

 

Không thổi phồng những nỗ lực và thành tích đóng góp của hoạt động Khoa học và Công nghệ Bến Tre đối với ngành Kế hoạch và Đầu tư địa phương nhưng trong thời gian qua, đặc biệt là các năm gần đây công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã phần nào đi sâu sát vào từng lĩnh vực quản lý và thiết thực phục vụ nhu cầu phát triển bền vững của ngành Kế hoạch và Đầu tư. Dù vậy, do nguồn lực tài chính có hạn, Khoa học và Công nghệ không thể bao trùm hết các chức năng, nhiệm vụ của các ngành cũng như đòi hỏi ngày càng cao của quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà nhưng chắc chắn một điều Khoa học và Công nghệ sẵn sàng tận lực hết mình phục vụ không chỉ ngành Kế hoạch và Đầu tư mà cho tất cả các Sở, ban, ngành khác.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Những công bố về dừa Bến Tre từ hội thảo khoa học quốc tề về tranh dan gian đông hồ
• Những điểm khác biệt của Hội thảo khoa học tại Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần V-năm 2019
• Bến Tre tập trung hỗ trợ phát triển thương hiệu sản phẩm đặc sản, chủ lực
• Cơ hội khởi nghiệp bằng việc góp vốn bằng công nghệ
• Tiếng Dừa
• Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ
• Khoa học và công nghệ Bến Tre phục vụ tốt công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận ở địa phương
• Cơ hội khởi nghiệp từ mô hình kinh tế chia sẻ Bến Tre
• Bến Tre cận chuyển dịch năng lượng công bằng
• Đẩy mạnh ứng dụng KH&CN phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực địa phương
• Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bến Tre: Tăng cường liên kết, thúc đẩy hoạt động chuyển giao khoa học và công nghệ
• Cơ sở dữ liệu về nhiệm vụ khoa học và công nghệ Bến Tre
• Hợp tác chiến lược giữa Bến Tre và Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam
• Khoa học và Công nghệ Bến Tre tạo đà chuyển đổi mô hình tăng trưởng phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh
• Bình Đại: Tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân