Đánh giá trình độ công nghệ nhóm ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tỉnh Bến Tre năm 2019 và định hướng hỗ trợ đổi mới công nghệ giai đoạn 2020-2025

Mục tiêu


Việc đánh giá trình độ công nghệ của nhóm ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tỉnh Bến Tre (trừ chế biến dừa và thủy sản đã đánh giá năm 2018) nhằm thực hiện thành công hai mục tiêu sau:

 

Mục tiêu thứ nhất: Đánh giá trình độ công nghệ của một trong những nhóm ngành chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

 

Mục tiêu thứ hai: Kết quả đánh giá trình độ công nghệ là cơ sở để đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ, ưu đãi trong đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, góp phần tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp thành công trong sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Cơ sở khoa học và phương pháp của việc đánh giá


Cơ sở khoa học của việc đánh giá trình độ công nghệ được thực hiện theo Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất. Phương pháp của việc đánh giá trình độ công nghệ được thực hiện kết hợp theo hướng dẫn của Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN và việc ứng dụng phần mềm đánh giá trình độ công nghệ (tại địa chỉ dgcn.dost-bentre.gov.vn) từ kết quả của đề tài KH&CN cấp tỉnh “Đánh giá trình độ công nghệ của các ngành chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre” được nghiệm thu năm 2016.

 

Kết quả đánh giá trình độ công nghệ ngành sản xuất, chế biến thực phẩm


Ngành sản xuất, chế biến thực phẩm (có 32 doanh nghiệp đủ điều kiện và tiêu chí đưa vào đánh giá) đạt trình độ công nghệ chung là trung bình, trong đó, có 01 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ trung bình tiên tiến, chiếm 3,1%; 31 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ trung bình, chiếm 96,9%; không có doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ lạc hậu.

 

 

image

Biểu đồ hình thoi phản ánh tác động mạnh, yếu của 4 thành phần công nghệ (T, H, I, O).

 

Quan điểm, mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ năm 2020 và giai đoạn 2020-2025


Đổi mới công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp, nhà sản xuất cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, củng cố, duy trì và mở rộng thị phần của sản phẩm, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức độ an toàn sản xuất cho người và thiết bị, giảm tác động xấu đến môi trường. Do vậy, trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa kinh tế như hiện nay, việc đổi mới công nghệ của doanh nghiệp là một đòi hỏi bức thiết, thậm chí là sống còn của doanh nghiệp.

 

Đổi mới công nghệ phải gắn liền với phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời phải được coi là bộ phận quan trọng trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch phát triển của ngành. Cần thực hiện đổi mới công nghệ một cách toàn diện và hiệu quả nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo quá trình phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, cơ cấu công nghệ kết hợp nhiều trình độ, đi thẳng vào công nghệ hiện đại đối với các ngành trọng điểm.

 

Đổi mới công nghệ trước hết phải xuất phát từ doanh nghiệp, do doanh nghiệp chủ động thực hiện. Nhà nước hỗ trợ trong việc tạo hành lang pháp lý, các chính sách ưu đãi về vốn, thuế, thông tin và tư vấn.

 

Mục tiêu tổng quát: Nâng cao trình độ công nghệ của ngành sản xuất, chế biến thực phẩm, cũng như các ngành chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre trên cơ sở đánh giá trình độ công nghệ của các doanh nghiệp sản xuất để nhận định mức độ tác động mạnh, yếu của 4 thành phần công nghệ đối với trình độ công nghệ. Từ đó đề xuất các giải pháp, chính sách, hỗ trợ ưu đãi trong đổi mới công nghệ dựa trên ứng dụng và chuyển giao công nghệ, làm chủ các công nghệ then chốt, nâng cao năng suất chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng thích hợp với doanh nghiệp.

 

Mục tiêu cụ thể: Từ kết quả đánh giá năm 2019, hệ số đóng góp công nghệ của ngành sản xuất, chế biến thực phẩm đạt 0,49. Do đó, mục tiêu trong giai đoạn 2020-2025, phấn đấu đạt mức trình độ công nghệ trung bình tiên tiến (0,5-0,65).

 

 image

Đổi mới công nghệ giúp tạo ra đa dạng sản phẩm và chất lượng được nâng cao.


Định hướng thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ năm 2020 và giai đoạn 2020-2025


Tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cơ chế, chính sách về hỗ trợ chuyển giao và đổi mới công nghệ giai đoạn 2020-2025.

 

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ các Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm tỉnh Bến Tre đến năm 2020; Dự án Nâng cao năng suất và Chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013 – 2020; Chương trình số 10 của Tỉnh ủy về Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre.

 

Tiếp tục hoàn thiện và đảm bảo tính ổn định khung pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận bình đẳng các nguồn lực về đất đai, vốn, công nghệ… để ổn định sản xuất, phát triển kinh doanh, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ;

 

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng thương mại; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ từ nguồn Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh;

 

Đẩy mạnh phát triển thị trường công nghệ trên cơ sở hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy cung, kích thích cầu và liên kết cung - cầu công nghệ;

Hình thành mạng lưới hệ thống thông tin KH&CN và thị trường để cung cấp kịp thời các thông tin về công nghệ, thị trường công nghệ và các thông tin hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của DN;

 

Hỗ trợ kinh phí đào tạo, xây dựng, đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản trị chất lượng theo ISO9001, HACCP, SA8000, GMP,… và bảo vệ môi trường theo ISO 14001, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm sản xuất ra đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016 - 2020
• Bến Tre hướng tới phát triển nông nghiệp thông minh
• Hội viên cựu chiến binh huyện Thạnh Phú tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới
• Ngành khoa học và công nghệ tiếp tục khôi phục kinh tế Bến Tre
• Công nghệ UPS
• Cơ hội cho Bến Tre khi triển khai dự án chuyển dịch năng lượng bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long
• Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ đầu năm để bứt phá về đích
• Bến Tre quyết tâm thúc đẩy phát triển hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo
• Kết quả và nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển kinh tế
• Khoa học và công nghệ góp phần phát triển công nghiệp Bến tre
• KH&CN Chợ Lách sẵn sàng bứt phá về đích năm 2020
• Khởi nghiệp từ doanh nghiệp xã hội tại Bến Tre
• Nghiên cứu và tiếp cận kinh tế chưa được quan sát
• Hình thành không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
• Di sản văn hóa Bến Tre được giới học giả quan tâm tại Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển doanh nghiệp bền vững trong kỷ nguyên kết nối”