Văn bản góp ý - QLCNTTCN 2020

- Quyết định 66/2014/QĐ-TTg: Tải về

- Quyết định 13/2017/QĐ-TTg: Tải về

- Công văn 260-BKHCN về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các danh mục ban hành kèm theo quyết định Quyết định 66/2014/QĐ-TTg và Quyết định 13/2017/QĐ-TTg và góp ý Dự thảo Danh mục công nghệ chủ chốt của CMCN 4.0: Tải về