Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre quyết tâm xây dựng hợp tác xã điểm

Nhằm thực hiện đạt kết quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 05/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 -2020 và định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 1979/KH-UBND ngày 23/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ các hợp tác xã có chiều hướng hoạt động tốt để xây dựng thành HTX điểm của tỉnh giai đoạn 2020-2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Kế hoạch số 553/KH-SKHCN ngày 11/5/2020 Hỗ trợ các hợp tác xã có chiều hướng hoạt động tốt để xây dựng thành hợp tác xã điểm của tỉnh giai đoạn 2020-2021.

 

Ra quyết tâm thực hiện


Quyết tâm chính trị thực hiện HTX điểm của Sở KH&CN thể hiện rõ nét ở mục đích thúc đẩy HTX phát triển bền vững, giúp HTX gia tăng giá trị trên một đơn vị sản phẩm, gia tăng lợi ích cho số đông thành viên. Trên cơ sở các HTX điểm này để các huyện và thành phố Bến Tre, nhân rộng mô hình, giúp cải thiện đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao tinh thần hợp tác của các cán bộ, đảng viên và người dân địa phương. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thống nhất trong nhận thức rằng việc hình thành và phát triển các HTX kiểu mới, hoạt động hiệu quả là yếu tố nền tảng quan trọng nhất, là khâu then chốt để triển khai các bước tiếp theo trong Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh nhà, từ đó sẽ nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân.

 

Với yêu cầu chủ động lồng ghép các nguồn lực, kinh phí từ các chương trình phát triển kinh tế  - xã hội khác của địa phương hỗ trợ xây dựng các hợp tác xã có chiều hướng phát triển tốt thành mô hình HTX điểm, phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của HTX. Xây dựng  mô hình HTX điểm phải đủ lớn; đồng thời  là trung tâm thu hút các doanh nghiệp, các hợp tác xã khác, các hộ dân trong xã để cùng phát triển sản xuất, kinh doanh hàng nông sản, tham gia chuỗi sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

 

Ngoài các yêu cầu chung, Sở KH&CN đã đạt ra các yêu cầu cụ thể nhằm triển khai thực hiện tốt Kế hoạch nói trên như nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của HTX từ các công cụ KH&CN; Là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và được lồng ghép vào kế hoạch hoạt động hàng quý, 6 tháng và hàng năm.

 

Lãnh đạo Sở ra quyết tâm cao với những quy định rõ các điều khoản về chế độ báo cáo và khen thưởng công khai và minh bạch như Thủ trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá kết quả hỗ trợ các HTX nói trên và định kỳ hàng quý (ngày 15 của tháng cuối quý), 6 tháng (ngày 15/6), năm (ngày 15/12) hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện gửi về Phòng Kế hoạch – Tài chính tổng hợp. Các trường hợp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền quyết định của người đứng đầu các phòng và đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Giám đốc Sở xem xét giải quyết tại buổi họp giao ban định kỳ hàng tháng của Sở.

 

Trong khi đó đối với chế độ khen thưởng, Thủ trưởng các phòng và đơn vị trực thuộc Sở không triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao sẽ không tổ chức xét thi đua cho danh hiệu cá nhân người đứng đầu và danh hiệu tập thể của phòng, đơn vị đó trong năm tương ứng. Hạ một bậc nhận xét đánh giá đối với các trường hợp cá nhân, tổ chức thuộc Sở có thực hiện nhưng chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm tương ứng.

 

 Hỗ trợ để hoàn thiện


Quyết tâm đó chỉ là hỗ trợ HTX hoàn thiện mô hình HTX điểm có nhu cầu ứng dụng KH&CN gồm 05/06 HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp: HTX Nông nghiệp Phú Ngãi, HTX Dịch vụ Nông nghiệp Châu Hòa, HTX Nông nghiệp Lộc Thuận, HTX Nông nghiệp Tân Thiềng và HTX Nông nghiệp Sơn Đông.

 

Những nội dung hỗ trợ chủ yếu như công tác tập huấn, chuyển giao KH&CN cho thành viên và người lao động trong HTX để áp dụng trồng trọt, chăm sóc sản phẩm, nguyên liệu đầu vào hướng tới đạt tiêu chuẩn VietGAP. Hỗ trợ việc liên kết giữa HTX với các tổ chức KH&CN, nhất là các trường, viện và doanh nghiệp KH&CN. Hỗ trợ xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; tạo lập, đăng ký, công bố, bảo vệ, khai thác và phát triển nhãn hiệu cộng đồng như Chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm hàng hóa của HTX để gia tăng giá trị sản phẩm và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng trong và ngoài nước.

 

Tổng kết, đánh giá hiệu quả các mô hình ứng dụng KH&CN của HTX về năng suất, chất lượng, hội nhập, mức độ chiếm lĩnh thị phần, quy mô mở rộng thị trường, giá trị tăng thêm trong từng công đoạn - từng khâu, giá trị thương hiệu, năng lực quy tụ; bảo vệ môi trường; năng lực tiếp cận, làm chủ KH&CN. Xây dựng quy trình và đề xuất các điều kiện để nhân rộng mô hình. Tổ chức khảo sát, hội thảo trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình ứng dụng KH&CN vào HTX để tạo sự lan tỏa nhân rộng trong toàn tỉnh.

 

Về tổ chức triển khai thực hiện lãnh đạo Sở đã phân công, phân nhiệm cụ thể đến từng đầu việc giao cho từng thủ trưởng của các phòng, đơn vị thuộc Sở và lãnh đạo Sở phụ trách.

 

Các nội dung hỗ trợ HTX lần này vừa hình thành các HTX điểm, kiểu mẫu mới vừa là giải pháp nhằm khôi phục, phát triển hoạt động của các HTX do tác động của dịch Covid-19.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Trồng hoa cúc vàng vụ Tết – một số vấn đề cần lưu ý
• Khởi nghiệp với mô hình làm chuối sấy trong nhà kính
• Chị Trần Thị Le tiên phong trồng rau sạch an toàn ở Bình Thạnh
• Phòng trừ nhóm côn trùng hại rau vụ Tết
• Hiệu quả từ mô hình “tôm – lúa thích ứng xâm nhập mặn”
• Canh tác nông nghiệp thích ứng xâm nhập mặn ở Bến Tre
• Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị phòng, chống và ứng phó tác động hạn mặn năm nay
• Quản lý sâu bệnh hại cây mai vàng
• Quản lý nhóm sâu bệnh hại bầu, bí, mướp trong mùa mưa
• Giải pháp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp
• Nhiều nhóm sinh viên nghiên cứu Trường Cao đẳng Bến Tre được khen thưởng thành tích nghiên cứu khoa học
• Phát triển công nghệ sản xuất bao bì từ nguyên liệu cây dừa Bến Tre
• Đánh giá chất lượng cảm quan một số sản phẩm nổi tiếng của Bến Tre
• Thanh niên khởi nghiệp từ mô hình nuôi chim yến phụng
• Sở Khoa học và Công nghệ tổng kết thực hiện đề án xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt