Nhân lực cho chuyển đổi số tỉnh Bến Tre

Mới đây, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 20/10/2020 về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2581/QĐ-UBND, ngày 09/10/2020 Phê duyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch Số 5295/KH-UBND, ngày 09/10/2020 Truyền thông triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Để thực hiện tốt 3 văn bản quan trọng nói trên, Bến Tre cần có nguồn nhân lực đủ để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

 

Hiện trạng


Bến Tre có diện tích 2.394,8km2, năm 2019 dân số đạt 1.288.463 người (tăng 24.753 người so với năm 2015); lực lượng lao động khoảng 828.157 người, chiếm 64,3% dân số. Tổng số thuê bao sử dụng Smarphone trên toàn tỉnh là hơn 911 nghìn trong đó chỉ có hơn 600 nghìn thuê bao (~65%) có phát sinh lưu lượng. Tỷ lệ thuê bao sử dụng Smartphone/100 dân chỉ đạt 70,8%. Tỷ lệ thuê bao sử dụng smartphone/tổng số thuê bao di động chỉ đạt 54,14%.

 

Số lượng doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin là 95 doanh nghiệp. Tổng số lao động công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp CNTT là 587 người.

 

Tổng số công chức có trình độ tin học (chứng chỉ công nghệ thông tin, trung cấp trở lên) là 2.061/2.392 người đạt 86,2%. Trong đó, công chức cấp tỉnh: 844/947 người (89%), công chức cấp huyện: 776/836 (92,8%), công chức là thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp: 441/609 người (72,4%). Tổng số cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm về công nghệ thông tin: 46 người; riêng huyện Giồng Trôm và Chợ  Lách chưa bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về công nghệ thông tin (trong đó: số lượng cán bộ chuyên trách 30 người (cấp tỉnh 23 người; cấp huyện 07 người); số lượng cán bộ kiêm nhiệm 16 người (cấp tỉnh 09 người; cấp huyện 07 người). Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm về  công nghệ thông tin: 02 thạc sĩ, 33 đại học, 02 cao đẳng và 09 có trình độ trung cấp hoặc hiểu biết về công nghệ thông tin.

 

Do đó, chú trọng việc đào tạo, chuyển đổi nhân lực đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ và sản xuất của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Từ đây, việc đào tạo nhân lực cần hướng tới các mục tiêu: Nhân lực chuyên trách về công nghệ số, kỹ  thuật số; Nhân sự lãnh đạo các cấp và tất cả nhân sự trong khu vực công; Dân chúng, nhất là người lao động làm việc trong khu vực tư nhân.

 

Giải pháp


Trước tiên tập trung chuyển đổi nhận thức: Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức các chuyên đề tập huấn kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý nhà nước trên nền tảng chuyển đổi số cho các cấp lãnh đạo từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tổ chức các khóa đào tạo, giới thiệu kiến thức cơ bản về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các khóa chuyên sâu và nâng cao về kiến thức chuyển đổi số, phương thức tạo lập, hình thành các hệ thống thông tin trong chuyển đổi số. Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm về chuyển đổi số nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Xây dựng các chuyên mục thông tin, tuyên truyền về kế hoạch chuyển đổi số trên báo chí và phương tiện truyền thông của tỉnh.

 

Từng bước xây dựng và phát triền nguồn nhân lực trong tỉnh: Tập trung triển khai phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ phát triển công nghiệp công nghệ thông tin của tỉnh. Xây dựng chương trình đào tạo đội ngũ chuyên trách công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước thành các chuyên gia chuyển đổi số trong các ngành. Xây dựng chương trình đào tạo nâng cao kỹ  năng số  cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước.

 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Kiến trúc Chính quyền điện tử và kết quả  triển khai Chính quyền điện tử; triển khai hiệu quả chương trình truyền thông về Chính quyền điện tử của tỉnh. Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước. Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh Bến Tre phiên bản 2.0 phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các cán bộ, công chức được đào tạo để nâng cao chất lượng tham mưu, ra quyết định và thực hiện nhiệm vụ tốt hơn nhờ tận dụng công nghệ số và có đầy đủ thông tin, dữ liệu.

 

Chú trọng phát triển kinh tế số như tổ chức các chương trình phổ biến kiến thức về các công nghệ số, các loại mô hình kinh tế số đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm của những doanh nghiệp trong từng lĩnh vực đang thành công nhờ  các mô hình kinh doanh sáng tạo với công nghệ số. Tổ chức đào tạo về phân tích kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa để  giúp họ có kiến thức và công cụ phân tích dữ liệu và tính toán phù hợp với năng lực doanh nghiệp trong quản lý sản xuất, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý tài chính, tiêu thụ sản phẩm… Thông qua quá trình sản xuất thông minh này doanh nghiệp có thể đánh giá lại phương pháp sản xuất kinh doanh, đánh giá lại chuỗi giá trị, mô hình kết nối với khách hàng để cải tiến, chuyển đổi và từng bước thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp.

 

Xây dựng xã hội số trên cơ sở chương trình đào tạo 100 chuyên gia Chính phủ điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện lựa chọn, đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo mỗi sở, ngành, địa phương có ít nhất 01 chuyên gia về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số. Các chuyên gia này tiếp tục đào tạo lại cho các cán bộ liên quan tại đơn vị mình và trở thành lực lượng nòng cốt để dẫn dắt, tổ chức và lan tỏa về Chính quyền điện tử, Chương trình chuyển đổi số của tỉnh. Triển khai các chương trình đào tạo, đào tạo lại kỹ năng lãnh đạo, quản lý chuyển đổi số cho người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, Giám đốc điều hành các doanh nghiệp.

 

Triển khai áp dụng mô hình giáo dục tích hợp khoa học công nghệ kỹ thuật toán học và nghệ thuật, kinh doanh, doanh nghiệp (giáo dục STEAM/STEAM/STEAME), đào tạo tiếng Anh và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin tại các cấp học. Thực hiện đào tạo, tập huấn hướng nghiệp để học sinh có các kỹ năng sẵn sàng cho môi trường số. Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng số cho người lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

 

Cung cấp các khoá học đại trà trực tuyến mở (MOOCS) cho tất cả người dân nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục nhờ công nghệ số, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng số. Phổ cập việc thi trực tuyến; công nhận giá trị của các chứng chỉ học trực tuyến; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập; phát triển các doanh nghiệp công nghệ phục vụ giáo dục hướng tới đào tạo cá thể hóa. Thực hiện chương trình đào tạo, tập huấn kỹ năng số chia theo nhóm các đối tượng, trước tiên tập trung vào các đồng chí tổ trưởng các thôn, khu, phố để lan tỏa tới người dân tại thôn, khu, phố mình quản lý.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Techfest Mekong 2020 – kết nối cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo “thích ứng – chuyển đổi – bứt phá”
• Bình Đại phát triển hoạt động khoa học và công nghệ
• Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre chủ động triển khai thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)
• Phát triển khoa học và công nghệ-giải pháp mũi nhọn xây dựng thương hiệu Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
• Bến Tre tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19
• Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đầu tư máy CITI SCANNER 128 lát cắt
• Công nghệ BIM
• Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đầu tư hệ thống máy DSA phục vụ điều trị
• Khai thác kinh tế số phục vụ liên kết phát triển nông nghiệp bền vững gắn du lịch tỉnh Bến Tre
• Hướng dẫn thẩm định công nghệ dự án đầu tư theo Luật chuyển giao công nghệ năm 2017
• Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016 - 2020
• Bến Tre hướng tới phát triển nông nghiệp thông minh
• Hội viên cựu chiến binh huyện Thạnh Phú tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới
• Ngành khoa học và công nghệ tiếp tục khôi phục kinh tế Bến Tre
• Công nghệ UPS