Bến Tre nhanh chóng triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Tại Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) toàn quốc năm 2021 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức vào ngày 09/4/2021, để nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN, phục vụ trực tiếp cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là trong bổi cảnh đại dịch Covid-19 đang có tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sổng xã hội, Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã chỉ đạo Sở KH&CN của các địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

Chỉ đạo của Bộ trưởng


Tích cực, chủ động tham mưu xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình, đề án phát triển KH&CN bảo đảm phù hợp với bối cảnh, điều kiện của từng địa phương và đề xuất các giải pháp triển khai khả thi, hiệu quả, có tính đột phá nhằm phục vụ tốt nhất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Nhiệm kỳ 2020- 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

Chủ động rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực KH&CN, tập trung vào các cơ chế, chính sách có tính đột phá, đặc thù phù hợp với hoạt động nghiên cứu của địa phương nhằm thu hút nguồn lực của các doanh nghiệp tham gia đầu tư nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ.

 

Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN ngày 10/3/2021 của Bộ trường Bộ KH&CN, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về KH&CN tại địa phương và của ngành KH&CN.

 

Đẩy mạnh ứng dụng KH&CN từ các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực địa phương. Nghiên cứu, đề xuất triển khai các nhiệm vụ KH&CN và đổi mới sáng tạo liên vùng nhằm tập hợp tiềm lực của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội có tính liên vùng như: hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, phát triển những sản phẩm chủ lực của vùng,...

 

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực KH&CN trên địa bàn như: tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, đổi mới sáng tạo, thanh tra, thông tin, thống kê KH&CN; thẩm định, đánh giá và giám định công nghệ, phát triển thị trường KH&CN...

 

Bến Tre nhanh chóng thực hiện chỉ đạo


Ngay sau khi kết thúc Hội nghị, Lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Bến Tre đã nhanh chóng triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng trên địa bàn tỉnh. Với chỉ đạo tích cực, chủ động tham mưu xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình, đề án phát triển KH&CN bảo đảm phù hợp với bối cảnh, điều kiện của từng địa phương, Sở KH&CN tỉnh Bến Tre đã tham mưu tỉnh ủy ban hành Đề án số 04-ĐA/TU ngày 29/01/2021 Đề án phát triển KH&CN tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 –2025, định hướng đến năm 2030 và trình thông qua thành viên UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án nói trên; Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; hiện Sở KH&CN đang tiếp tục hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh các kế hoạch phát công nghệ vũ trụ, công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao và nâng cao năng suất dựa trên nền tảng KH&CN và đổi mới sáng tạo... thực hiện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

 

Đới với việc rà soát và ban hành cơ chế chính sách KH&CN, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Sở KH&CN đã tham mưu, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, chuyển giao, ứng dụng công nghệ thông qua thực hiện nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Hiện, Sở đang gấp rút xây dựng và tổ chức lấy ý kiến nội dung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về: “Chính sách khuyến khích hỗ trợ nghiên cứu KH&CN tại cơ sở giáo dục, đào tạo và hoạt động sáng tạo không chuyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre” dự kiến ban hành trong đầu quý IV năm nay. Sở đang tiếp tục tổ chức rà soát các chính sách KH&CN để trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung làm động lực cốt lõi thu hút mọi nguồn lực của xã hội đầu tư cho hoạt động KH&CN.

 

Với mục tiêu đến năm 2025: Huy động hợp lý các nguồn lực đầu tư cho KH&CN, bảo đảm tổng đầu tư xã hội cho KH&CN đạt từ 2% GRDP và trong đó tỷ trọng ngân sách Nhà nước khoảng 30% - 35%; Hàng năm tỷ lệ đầu tư ngân sách nhà nước dành cho hoạt động KH&CN đạt 2% tổng chi ngân sách nhà nước. Tỉ lệ đầu tư cho KH&CN từ ngân sách nhà nước so với ngoài ngân sách nhà nước đạt tỉ lệ 4 : 3.

 

Mục tiêu đến năm 2030: Huy động hợp lý các nguồn lực đầu tư cho KH&CN, bảo đảm tổng đầu tư xã hội cho KH&CN đạt từ 2% GRDP và trong đó tỷ trọng ngân sách Nhà nước khoảng 30% - 35%; Hàng năm tỷ lệ đầu tư ngân sách nhà nước dành cho hoạt động KH&CN đạt 2% tổng chi ngân sách nhà nước. Tỉ lệ đầu tư cho KH&CN từ ngân sách nhà nước so với ngoài ngân sách nhà nước đạt tỉ lệ 4 : 3.

 

Về nội dung sắp xếp lại tổ chức bộ máy, Sở KH&CN đang tiến hành xây dựng Đề án theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mặt khác, Sở KH&CN phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Đề án xây dựng Trung tâm Cây giống hoa kiểng Chợ Lách trên cơ sở hợp nhất Khu Sinh học Cái Mơn (Sở KH&CN) và Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao (Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn) sắp xếp các đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN ngày 10/3/2021 của Bộ trường Bộ KH&CN, khắc phục tình trạng trùng dẫm chức năng nhiệm vụ, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về KH&CN tại địa phương và của ngành KH&CN.

 

Vị trí tỉnh Bến Tre phóng to trên VMap - Bản đồ số Việt Nam thuộc Đề án Phát triển hệ tri thức Việt số hoá.

Vị trí Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre phóng to trên VMap - Bản đồ số Việt Nam thuộc Đề án Phát triển hệ tri thức Việt số hoá.

 

Trong đẩy mạnh ứng dụng KH&CN từ các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của địa phương: Đã xây dựng quy trình nuôi, thu giống tự nhiên và cải thiện qui trình nuôi hàu thương phẩm từ các vật liệu và cấu trúc giá thể khác nhau nhằm ổn định nghề nuôi với tỷ suất lợi nhuận đạt 2,45 lần; Nghiên cứu thành công quy trình sản xuất, công thức sản phẩm, sản xuất 03 sản phẩm dầu gội, sữa tắm và sữa rửa mặt từ dầu dừa và đã chuyển giao cho Công ty TNHH Chế biến Dừa Cửu Long ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm, góp phần nâng cao đa dạng hóa sản phẩm dừa tại địa phương. Xây dựng mô hình bưởi da xanh xen vườn dừa theo tiêu chuẩn hữu cơ - PGS diện tích 5 ha, với 11 nông dân xã Tân Trung huyện Mỏ Cày Nam tham gia chuỗi liên kết bưởi da xanh.

 

Đồng thời đề xuất các nhiệm vụ KH&CN liên vùng như đã Bộ KH&CN đã phê duyệt thực hiện 02 đề tài cấp quốc gia: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý nước nhiễm mặn có ứng dụng IoT để cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng bị xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre và một số tỉnh lân cận” và “Nghiên cứu chế tạo đầu dò đo độ mặn bằng vật liệu nano và tích hợp thành hệ thống cảnh báo xâm nhập mặn tự động ứng dụng tại Bến Tre và vùng phụ cận”.

 

Hiện Bến Tre đã trình Bộ KH&CN xem xét 03 dự án thuộc chương trình Nông thôn miền núi và 01 dự án cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia: “Chuyển giao mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 2  giai đoạn ít thay nước ứng dụng công nghệ Trúc Anh”, “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình kiểm soát và nâng cao chất lượng, giá trị của mật ong tại tỉnh Bến Tre”, “Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình chăn nuôi lợn chất lượng cao tại tỉnh Bến Tre”, và nhiệm vụ cấp thiết “Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và phát triển chương trình phòng trừ tổng hợp Sâu đầu đen hại dừa (Opisina arenosella) (Lepidoptera: Oecophoridae) – Loài dịch hại mới xâm nhiễm, gây hại trên dừa tại Bến Tre và các tỉnh trọng điểm”.

 

Bến Tre thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Đa dạng hóa đối tượng nuôi trong vùng ngọt - lợ tỉnh Bến Tre
• Nghiệm thu đề tài “nghiên cứu quy trình chế biến bảo quản tôm chua từ tôm bạc đất và phát triển sản phẩm chà bông từ cá chẽm và tôm sú”
• Giồng Trôm: Công bố và trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bánh tráng Mỹ Lồng
• Tập huấn kỹ năng viết sáng kiến, đề tài, dự án khoa học và công nghệ
• Bến Tre tổng kết dự án “xây dựng mô hình chăn nuôi lợn ngoại theo hướng an toàn sinh học tại các tỉnh nam bộ” năm 2021”
• Hội thảo góp ý dự thảo phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
• Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm cua biển
• Hội thảo đề tài nghiên cứu nguyên nhân sạt lở, giải pháp công nghệ phòng chống và dự báo hành lang an toàn bờ sông trong điều kiện biến đổi khí hậu ở khu vực cồn Phú Đa, cồn Hưng Phong, và rạch Vàm Rỗng
• Hội thảo thống nhất hệ thống nhận diện và đánh giá chất lượng cảm quan sản phẩm xoài tứ quý Bến Tre
• Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm tôm càng xanh
• Hội thảo khoa học: đề tài ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển du lịch thông minh tỉnh Bến Tre
• Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP
• Ban hành chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030
• Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
• Định hướng chính sách về cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo