Nâng cao hơn nữa công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Bến Tre

Thủ tướng Chính phủ đã ký văn bản số 301/TTg-PL ngày 6/4/2022 yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh phải trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng pháp của địa phương.

 

Thể chế hóa chủ trương

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên, liên tục rà soát, xây dựng bổ sung và ngày càng hoàn thiện chủ trương, chính sách KH&CN của địa phương và đã được Tỉnh ủy đánh giá cao thể hiện tại Báo cáo số 224-BC/TU ngày 13/5/2022 của Tỉnh ủy Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã nhận định về công tác đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính: ”Cơ chế quản lý, tổ chức hoạt động phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm, đổi mới theo hướng tích cực; thực hiện Luật Khoa học Công nghệ năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đổi mới quản lý và đồng bộ các hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo; các kế hoạch trung và dài hạn định hướng rõ ràng, huy động hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo”.

Theo Báo cáo số 202-BC/TU ngày 07/4/2022 của Tỉnh ủy Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU của Tỉnh ủy về phát triển KH&CN tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 đã đánh giá: “Tỉnh kịp thời, ban hành văn bản cụ thể hóa các cơ chế, chính sách có liên quan về phát triển KH&CN, góp phần đưa nhanh Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết XI Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống. Trong đó, đẩy mạnh hơn về công tác sở hữu trí tuệ; năng suất chất lượng, quản lý an toàn bức xạ, hạt nhân, an ninh nguồn phóng xạ; quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng”.

Tính đến nay, lĩnh vực quản lý nhà nước về KH&CN tỉnh nhà đã được các cấp có thẩm quyền ban hành và còn có hiệu lực thi hành 38 văn bản các loại, gồm: 07 văn bản do Tỉnh ủy ban hành, 06 văn bản do HĐND tỉnh và 25 văn bản do UBND tỉnh ban hành.

 

Thể chế làm động lực tăng trưởng

Ngành KH&CN Bến Tre xác định xây dựng và hoàn thiện nội dung các văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu với mục tiêu trọng tâm xây dựng văn bản pháp luật làm động lực phát triển kinh tế - xã hội nói chung và của ngành KH&CN nói riêng; trong đó lĩnh vực nghiên cứu khoa học là cốt yếu nhất và có vai trò chủ đạo, chi phối các hoạt động khác đã được cấp có thẩm quyền ban hành năm 2016 với hai văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 về ban hành quy định về quản lý các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND, ngày 13/5/2016 về ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre của UBND tỉnh. Hai quyết định này là điểm nhấn về đổi mới phương thức xác định, quản lý nhiệm vụ KH&CN và cơ chế quản lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Hoạt động chuyển giao, ứng dụng và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh được điều chỉnh bởi Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quy định một số chính sách về hỗ trợ đổi mới, chuyển giao, ứng dụng công nghệ thông qua thực hiện nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Bến Tre do HĐND tỉnh ban hành được coi là động lực và dư địa để Bến Tre tăng trưởng. Đối tượng áp dụng của Nghị quyết là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước thực hiện đổi mới, chuyển giao, ứng dụng công nghệ; Hợp tác xã, tổ chức KH&CN, tổ chức trung gian của thị trường KH&CN, cá nhân hoạt động KH&CN có hoạt động đổi mới, chuyển giao, ứng dụng công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN, phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Nhân tố đổi mới sáng tạo không thể thiếu trong thế và lực của tăng trưởng tỉnh nhà nên rất được các cấp ngành, địa phương chú trọng xây dựng và hoàn thiện, điển hình Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, trong đó có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo về sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, không gian làm việc chung; Tư vấn về sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; Tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới; Mức hỗ trợ tối đa từ 05 – 15 triệu đồng tùy thuộc vào nội dung hỗ trợ.

Hoạt động sở hữu trí tuệ vừa được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 07/2022 ngày 13/7/2022 Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre quy định mức hỗ trợ đối với việc đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình Phát triển tài sản sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Địa phương luôn quan tâm đến công tác quản lý và phát triển nhãn hiệu cộng đồng và đã ban hành quyết định số 42/2018/QĐ-UBND, ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh về Quy định về quản lý Chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bến Tre và là văn bàn quy phạm pháp luật đầu tiên của địa phương về quản lý nhãn hiệu cộng đồng. Bên cạnh đó, Bến Tre xây dựng môi trường pháp lý nhằm phát huy sức sáng kiến và sáng tạo trong Nhân dân, địa phương đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng như nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND, ngày 06/12/2019 về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre và nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND, ngày 07/7/020 về quy định mức chi đối với Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre của HĐND tỉnh; UBND tỉnh ban hành quyết định số 31/2014/QĐ-UBND, ngày 06/11/2014 về ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngành KH&CN địa phương quan tâm thể chế hóa các chính sách về nâng cao năng suất và chất lượng, trong đó nổi bật có nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND, ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre với mục đích tạo ra sự khác biệt để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp; Đồng thời, địa phương đã ban hành nghị quyết số 08/2022 ngày 13/7/2022 Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của địa phương thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Văn bản này vừa giúp doanh nghiệp khôi phục đà tăng trưởng, làm động lực cho phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng chống chịu trước các tác động của thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu.

Ngoài ra, Sở KH&CN đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 22 văn bản hành chính, gồm 06 quyết định và 16 kế hoạch dài hạn hiện còn hiệu lực thi hành tập trung vào các lĩnh vực chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển công nghệ cao, công nghệ vũ trụ, công nghệ trí tuệ nhân tạo, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài, đổi mới sáng tạo, công nghiệp sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, thị trường KH&CN, đo lường, nâng cao năng suất chất lượng, phát triển tài sản trí tuệ và tổ chức bộ máy.

 

Hệ thống văn bản đã ban hành triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kết luận số 50-KL/TW

 

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Mekong connect 2022 chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững
• Hội thảo chia sẻ, giới thiệu về các mô hình năng lượng bền vững tại huyện Giồng Trôm
• Hội thảo “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bổ cấp nguồn nước ngọt vào nước dưới đất (tầng nông) và đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng với nguy cơ hạn mặn”
• Hội thảo “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre”
• Chợ Lách thúc đẩy phát triển kinh tế số
• Chợ Lách: Tổng kết mô hình áp dụng giải pháp canh tác vườn chôm chôm trong điều kiện biến đổi khí hậu theo hướng an toàn, chất lượng
• Bến Tre từng bước xây dựng và phát triển chuỗi giá trị ca cao
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ bưởi da xanh”
• Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tổ chức hội thảo khoa học kĩ thuật lần thứ 18
• Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới
• Trung tâm Khoa học và Công nghệ tổ chức 14 lớp tập huấn cho nông dân
• Hội thảo “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả nuôi tôm càng xanh toàn đực tại tỉnh Bến Tre”
• Đội ngũ trí thức với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh nhà
• Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú huyện Thạnh Phú: Tiếp tục mở rộng quy mô, nhân rộng mô hình nuôi tôm công nghệ cao hiệu quả
• Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ