Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Năm 2022, Sở KH&CN đã cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp (DN) khoa học và công nghệ (KH&CN) đối với Công ty TNHH Nhiên liệu xanh Tấn Lê, lũy kế đến nay tỉnh có 09 DN KH&CN. Các DN KH&CN được hưởng ưu đãi thuế thu nhập DN cần phải thỏa mãn các điều kiện sau.

 

Đoàn công tác Bộ KH&CN kiểm tra dây chuyền sản xuất dầu dừa tinh khiết (VCO) của DN KH&CN.

 

Điều kiện đảm bảo

DN KH&CN phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và nộp thuế theo kê khai quy định tại Khoản 12 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập DN: Ưu đãi thuế thu nhập DN quy định tại các điều 13, 14, 15, 16 và 17 của Luật này áp dụng đối với DN thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai.

DN phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Luật này với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh không được ưu đãi thuế; trường hợp không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hoạt động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế trên tổng doanh thu của DN.

 

Điều kiện đáp ứng

Quy định tại Điều 12 Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 Về doanh nghiệp KH&CN: Thu nhập của DN KHCN từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập DN như DN thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cụ thể: được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

Doanh thu, thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này. Doanh thu, thu nhập được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả KH&CN trong lĩnh vực công nghệ thông tin phải là doanh thu, thu nhập từ dịch vụ mới.

DN KH&CN không được ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập DN đối với năm tài chính không đáp ứng được điều kiện về doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của DN.

Điều kiện, thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập DN thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập DN và quản lý thuế.

 

Điều kiện áp dụng

Theo Điều 2 Thông tư 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ Tài chính Hướng đẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập DN đối với DN KH&CN quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về DN KH&CN, điều kiện áp dụng DN KH&CN được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập DN theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ phải đáp ứng các điều kiện sau:

Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận DN KH&CN.

Doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu hàng năm của DN. Doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN là doanh thu của toàn bộ các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ. Tổng doanh thu hàng năm của DN là toàn bộ doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác của DN (tổng doanh thu bao gồm cả doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN trong năm đó).

Doanh thu được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả KH&CN trong lĩnh vực công nghệ thông tin là doanh thu từ dịch vụ mới, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường. Tiêu chí, cơ sở xác định dịch vụ có ứng dụng kết quả KH&CN trong lĩnh vực công nghệ thông tin là dịch vụ mới thực hiện theo quy định của Bộ KH&CN.

DN KH&CN phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN trong kỳ để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập DN. Trường hợp DN không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN được hưởng ưu đãi thuế thu nhập DN thực hiện phân bổ theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Thuế thu nhập DN số 14/2008/QH12. Để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập DN, DN KH&CN phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và nộp thuế theo kê khai.

 

Mức ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập DN 

DN KH&CN được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập DN theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ, cụ thể: được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với DN KH&CN được tính liên tục kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận DN KH&CN. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận DN KH&CN thì năm đầu tiên tính thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Trong thời gian đang được ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập DN, nếu năm nào DN KH&CN không đáp ứng điều kiện về doanh thu của các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu năm của DN thì năm đó DN KH&CN không được hưởng ưu đãi và được tính trừ vào thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập DN của DN KH&CN.

Trường hợp DN KH&CN đã có thu nhập chịu thuế nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế của năm đầu tiên dưới 12 (mười hai) tháng thì DN KH&CN được lựa chọn hưởng miễn thuế, giảm thuế ngay trong năm đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được miễn thuế, giảm thuế vào năm tiếp theo. Nếu DN đăng ký để miễn thuế, giảm thuế vào năm tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của năm đầu tiên đã có thu nhập chịu thuế để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

 

Một số trường hợp áp dụng

Trường hợp DN KH&CN đã hoặc đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập DN theo điều kiện ưu đãi khác (ngoài điều kiện ưu đãi DN KH&CN) mà được cấp Giấy chứng nhận DN KH&CN thì thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập DN theo điều kiện DN KH&CN được xác định bằng thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập DN áp dụng cho DN KH&CN trừ đi thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập DN đã hưởng theo điều kiện ưu đãi khác.

Trường hợp DN KH&CN đang hoạt động và đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập DN theo điều kiện DN KH&CN được cơ quan có thẩm quyền bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN vào Giấy chứng nhận DN KH&CN thì thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN bổ sung được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập DN cùng với ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập DN KH&CN đang được hưởng cho thời gian còn lại.

Kịp thời và đồng bộ triển khai các chính sách ưu đãi thuế thu nhập DN đối với DN KH&CN sẽ chung sức hoàn thành Kế hoạch số 8725 ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phát triển mới 5.000 DN và xây dựng 100 DN dẫn đầu trên địa bàn tỉnh vừa phát triển DN cả về số lượng và chất lượng, hiệu quả, bền vững, tạo nền tảng, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Kết nối giao thương sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre
• Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt dự khai giảng tại Trường THCS An Thới (Mỏ Cày Nam)
• Thạnh Phú: Tập huấn kỹ thuật canh tác lúa theo hướng hữu cơ
• Hội thảo khoa học tiềm năng ứng dụng thạch dừa trong sản xuất gạc cầm máu
• Tập huấn hướng dẫn phương pháp tính chỉ số năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) tỉnh Bến Tre
• Các công nghệ ứng dụng trong du lịch thông minh
• TP.HCM phối hợp Bến Tre kết nối Không gian Thương hiệu với thị trường công nghệ
• Ðẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học
• Hội thảo chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho 02 sản phẩm bò và gà của tỉnh Bến Tre
• Giám sát việc triển khai thực hiện 1.500 ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Thạnh Phú
• Đoàn công tác Cục Sở hữu trí tuệ thăm làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
• Thạnh Phú tập trung thực hiện Nghị quyết xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2020-2025
• Hội thảo đề tài “Sưu tầm, nghiên cứu và số hóa các tư liệu về hoạt động của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Bến Tre”
• Quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
• Thạnh Phú tập huấn kiến thức về Chương trình OCOP cho các hợp tác xã