Quyết định về việc bổ sung sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Download: Quyết định 366/QĐ-BKHCN

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Nghị định số 46/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ
• Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
• Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
• Quyết định số 311/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ
• Luật số 20/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Giao dịch điện tử
• Thông tư số 09/2023/TT-BKHCN Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X- quang đo mật độ xương dùng trong y tế
• Thông tư số 08/2023/TT-BKHCN ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên
• Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dữ liệu cá nhân
• Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN về Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
• Thông tư số 06/2021/TT-BKHCN về Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
• Nghị định 142/2020/NĐ-CP
• Nghị quyết 115/2020/QH14 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân hàng đặc thù đối với thành phố Hà Nội
• Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
• Nghị quyết 117/2020/QH14 về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020
• Nghị quyết 118/2020/QH14 về việc thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia