Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2023

Phim Khoa học và Công nghệ năm 2023

 

 Tháng  Nội dung
 
01
- Nghiên cứu thành công quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ bưởi da xanh                        Xem
02

- Nhìn lại kết quả hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo

Xem
03 - Cá bống cát-đối tượng nuôi mới cho hiệu quả cao Xem
04
- Cơ giới hóa hệ thống xếp dỡ hàng hóa tại cảng cá Xem
05 - Ống hút dừa sản phẩm đổi mới sáng tạo Xem
06 - Nhìn lại Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX năm 2022-2023 Xem
07 - Khoa học công nghệ sau hai năm thực hiện Đề án 04 Xem
08 - Công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới Xem
09 - Nghiên cứu, ứng dụng gạc cầm máu từ thạch dừa Xem
10 - Chỉ dẫn địa lý góp phần phát triển nông nghiệp bền vững Xem
11 - Đổi mới sáng tạo phát huy nội lực để doanh nghiệp phát triển trong tỉnh hình mới Xem
12 - Hiệu quả từ các đề tài khoa học nuôi trồng thủy sản Xem
Tin tức khác cùng chuyên mục
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2024
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2022
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2021
• Phóng sự Đề án phát triển KH&CN giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2020
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2018
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2017
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2019