Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre hưởng ứng phát động cao điểm thi đua Đồng Khởi mới

Phát huy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường; lòng yêu nước, tính năng động, sáng tạo, cần cù trong lao động, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị địa phương và Nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 330-KH/TU ngày 29/01/2024 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” trong hai năm 2024 – 2025 (gọi tắt là Kế hoạch 330-KH/TU); tạo xung lực và khát vọng để xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030.

 

Chủ động, kịp thời thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu được xác định tại Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch số 330-KH/TU của Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu hạ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 tại Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

 

 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan từ tỉnh đến cơ sở; thể hiện sự quyết liệt, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch số 330-KH/TU của Tỉnh ủy.

 

Thực hiện phương châm “Hai chân - Ba mũi” theo Chỉ thị số 01-CT/TU, Kế hoạch số 2354/KH-UBND ngày 05/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua Đồng Khởi mới và văn bản cụ thể hoá của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện theo phương thức “Xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình và vượt qua điển hình”.

 

Với các giải pháp thực hiện cao điểm thi đua như xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện cao điểm thi đua; đăng ký, ký kết thi đua; tuyên truyền cao điểm thi đua; phát hiện, xây dựng, nhân rộng “điển hình”; kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

 

Tổ chức sơ kết năm 2024 dự kiến tháng 01/2025 và năm 2025 tổng kết cao điểm gắn với phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến ngày 17/01/2026.

 

Nhằm hưởng ứng phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất đăng ký danh mục các đầu việc thực hiện cao điểm thi đua "Đồng Khởi mới" trong hai năm 2024, 2025 với 2 nhóm nội dung quan trọng.

 

Tăng tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 35%; Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt 25%. Phấn đấu 90% các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào ứng dụng trong thực tiễn sản xuất và đời sống.

 

Thiết lập Không gian Thương hiệu và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khai thác, phát triển tài sản trí tuệ; phục vụ chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, phát triển thị trường công nghệ; sẵn sàng tiếp nhận, chuyển giao giữa các viện, trường, doanh nghiệp, cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Đại Điền khoát lên mình diện mạo mới
• An Thạnh thi đua “Đồng Khởi mới” trong xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn
• Chi bộ ấp Phong, xã Tân Phong điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”