Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024. Bến Tre chọn chủ đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 4273/BKHCN-VP ngày 20/11/2023 về việc hướng dẫn tổ chức chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024 và kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ, năm nay cũng là dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre (1979 – 2024).

 

Với mục đích tôn vinh các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nổi bật; thu hút các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước; khơi dậy tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trong tương lai. Nâng cao văn hóa đổi mới sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất kinh doanh nhằm làm mới các động lực và tạo ra động lực tăng trưởng mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

 

Đồng thời, nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 năm 2024; 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ; 45 năm thành lập Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre; tăng dày và tô điểm thêm thành tích, đóng góp và tầm quan trọng của hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của địa phương trong sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, xanh, bền vững. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 2806/KH-UBND ngày 08/5/2024 Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5); ngay trong ngày 08/5/2024, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành Kế hoạch số 677/KH-SKHCN Tổ chức hoạt động kỷ niệm chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

 

Theo đó, năm 2024, tỉnh Bến Tre chọn chủ đề Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam Ngày 18/5: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo –khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai.

 

Đó là một trong các sự kiện khơi nguồn phát động chuỗi các hoạt động diễn ra thường xuyên, liên tục và xuyên suốt cho cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” trong hai năm 2024 – 2025 của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh nhà nói riêng và của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bến Tre nói chung nhằm khơi gợi, phát huy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường; lòng yêu nước, tính năng động, sáng tạo, cần cù trong lao động, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị địa phương và Nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 330-KH/TU ngày 29/01/2024 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” trong hai năm 2024 – 2025.

 

Với chủ đề này, địa phương kỳ vọng tạo xung lực và khát vọng để xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030.

 

Chủ đề này thể hiện tinh thần quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra các nội dung trực tiếp đến ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh nhà, trong đó về quan điểm: “Phát huy mạnh mẽ vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tác động tích cực của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ưu tiên các công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học.”, với mục tiêu tổng quát: “đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo;”.

 

Nghị quyết đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp: 2.6. Phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.


Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp và nông thôn mới; chú trọng mảng khoa học xã hội và nhân văn. Đầu tư thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ lớn, nền tảng, gắn với giải quyết các yêu cầu từ thực tiễn địa phương; thúc đẩy các doanh nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ, thay đổi công nghệ, thiết bị phù hợp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Ưu tiên ngân sách và kêu gọi đầu tư hạ tầng khoa học và công nghệ, nhất là Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh. Nâng cao chất lượng lao động, thay đổi nhu cầu hàng hoá dịch vụ, thay đổi cơ cấu vốn, cơ cấu kinh tế và áp dụng tiến bộ kỹ thuật; tăng tỷ lệ đóng góp của khoa học và công nghệ thông qua yếu tố năng suất tổng hợp (TFP), đạt 35% tốc độ tăng trưởng kinh tế.


Tập trung xây dựng Đề án chuyển đổi số tỉnh Bến Tre với trọng tâm: phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu số, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số một số ngành trọng điểm, phát triển lao động số, xây dựng môi trường pháp lý cho chuyển đổi số,... Triển khai xây dựng Khu Công nghệ thông tin tập trung, tham gia vào Chuỗi công viên phần mềm Quang Trung để làm nền tảng phát triển kinh tế số của tỉnh. Nghiên cứu thành lập Viện đào tạo khoa học dữ liệu, chuyển đổi số; thí điểm chương trình đào tạo điện toán đám mây trong trường trung học phổ thông,...; triển khai chương trình đào tạo sử dụng công nghệ thông tin, chương trình kết nối Internet, chương trình hỗ trợ nông thôn phát triển Internet, chương trình khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi số.


Nghiên cứu phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ và thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, mô hình kinh doanh mới; tăng cường kết nối các hoạt động khởi nghiệp của tỉnh với các viện, trường đại học, khu công nghệ cao cả nước; có chính sách khuyến khích phát triển ứng dụng mô hình đô thị thông minh. Phát huy tốt không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, mở rộng kết nối vùng và hợp tác quốc tế.


Quan tâm đào tạo nhân lực khoa học - công nghệ (cả khu vực quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân); có chính sách thu hút nhân tài khoa học - công nghệ, chú trọng lực lượng người Bến Tre đang hoạt động khoa học - công nghệ ngoài tỉnh.”

 

 Nghị quyết đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh và quản lý”, nhiệm vụ đột phá: “tập trung xây dựng nhân lực khoa học công nghệ” và công trình, dự án trọng điểm là “Phát triển 4.000 ha nuôi tôm biển công nghệ cao.”.

 

Thể hiện quyết tâm của địa phương thực hiện hoàn thành đạt, vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra tại Đề án số 04-ĐA/TU ngày 29/01/2021 của tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu cụ thể mục tiêu cụ thể, giai đoạn 2020 – 2025.

 

- Nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Khai thác lợi thế, thế mạnh của tỉnh để chú trọng phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm OCOP; áp dụng công nghệ cao nhằm giảm thiểu chi phí và nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu để tăng giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm. Thành lập Trung tâm Thương hiệu (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) để quản lý và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực và OCOP trên địa bàn tỉnh.


- Phát triển công nghiệp trên cơ sở đổi mới công nghệ; tạo bước tiến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp; tăng nhanh hàm lượng công nghệ, giảm sức tiêu hao năng lượng và vật tư nguyên liệu trong sản phẩm.


- Tăng cường nghiên cứu, phổ biến và ứng dụng chuyển giao KH&CN phục vụ trực tiếp cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chú trọng sử dụng công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ xử lý chất thải trong hoạt động sản xuất các sản phẩm từ dừa.


- Thực hiện đồng bộ việc nâng cao năng lực KH&CN có trọng tâm, trọng điểm, cán bộ KH&CN cấp cơ sở và đồng bộ về cơ sở vật chất và năng lực gắn với nâng cao hiệu quả đổi mới tổ chức, cơ chế quản lý Nhà nước và hoạt động theo hướng ứng dụng làm chủ đạo.


- Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiếp tục tổng kết thực tiễn, dự báo xu hướng phát triển, cung cấp luận cứ cho việc xây dựng đường lối, chính sách đổi mới trong tiến trình hội nhập.


- Tập trung phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao để hình thành các nghề mới và các sản phẩm mới, giá trị gia tăng cao, nhất là lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, dịch vụ, logistics,…


- Tiếp tục ưu tiên phát triển KH&CN cao, đồng thời sử dụng hợp lý công nghệ sử dụng nhiều lao động để chủ động ứng phó với các cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện nhiệm vụ KH&CN về hình thành Trung tâm Công nghệ cao dừa Việt Nam; nâng cao hoạt động Không gian khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long.


- Hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, trong đó ưu tiên hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, có chính sách ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp nông thôn nhằm hình thành nên công nghiệp hàng hóa có chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh cao.


- Triển khai đồng bộ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Đo lường; các Chương trình, Đề án theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2020 - 2025.


Các chỉ tiêu đến năm 2025: Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt 25%; giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 35%; giá trị sản phẩm và dịch vụ KH&CN trên thị trường tăng bình quân 22%/năm và chiếm tỷ trọng 8,5% GRDP.”

 

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo –khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai thể hiện rõ nỗ lực và tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1399/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó: “Chủ động ứng dụng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” và “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài, nhất là trong quản lý và các ngành, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng mới (hydro xanh), vận tải, logistics, chuyển đổi số và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” là một trong 3 đột phá phát triển của tỉnh.

 

Theo Quyết định này, quy hoạch đã hoạch định phương hướng phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: “Đẩy nhanh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, phấn đấu để tỉnh Bến Tre trở thành một trong những trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long; có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ; có đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đủ khả năng tiếp thu, làm chủ, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến, trọng tâm là các lĩnh vực đột phá phát triển của tỉnh”.

 

Và đó là lý do năm 2024, địa phương tỉnh Bến Tre lựa chọn chủ đề: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo –khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai để hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam Ngày 18/5.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Giới thiệu trang Fanpage Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ
• Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
• Tổ chức Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2024
• Bộ Khoa học và Công nghệ công bố chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023
• Phát động tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ X
• Phát triển sản phẩm OCOP Bến Tre 2024
• Hội nghị Tổng kết Chương trình Mỗi xã một sản phẩm và trao chứng nhận đối với sản phẩm OCOP đạt 3 sao năm 2023
• Giồng Trôm: Lễ công bố xã Tân Hào đạt chuẩn nông thôn mới
• Xây dựng nông thôn mới mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trên địa bàn xã Hòa Lợi
• Khai mạc Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre năm 2023 “Ben Tre Innovation day”
• Khởi nghiệp với mô hình dừa xiêm gọt trọc
• Thạnh Phú phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh dựa vào 3 trụ cột chính
• Tập huấn kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên khởi nghiệp tại huyện Thạnh Phú
• Khởi nghiệp thành công với mô hình làm mứt mãng cầu xiêm
• Giồng Trôm gương phụ nữ khởi nghiệp với dừa xiêm xanh gọt trọc