Điều tra, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của rừng Đước trồng (Rhizophora apiculata) tại Bến Tre và đề xuất giải pháp nuôi dưỡng quản lý, sử dụng rừng hợp lý, bền vững

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ
- Họ và tên thủ trưởng: TS. Kiều Tuấn Đạt.
- Địa chỉ: 01 Phạm Văn Hai, Phường 1, Quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 02838441496

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Hoàng Văn Thơi                         

- Giới tính: Nam

- Trình độ học vấn:  12/12                                

- Chức danh khoa học: TS

- Điện thoại:  0918218105

Người tham gia

- ThS. Nguyễn Khắc Điệu
- KS. Võ Hoàng Anh Tuấn
- ThS. Lê Thanh Quang
- PGS.TS. Phạm Thế Dũng
- TS. Kiều Tuấn Đạt
- KS. Bùi Thị Minh Tỵ
- TS. Nguyễn Trung Thông
- ThS. Đặng Phước Đại
- ThS. Phan Thị Mỵ Lan
- KS. Tiết Kim Chiêu
- KS. Nguyễn Phúc Hiệp
- KS. Nguyễn Thành Lập

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
Mục tiêu tồng quát:
Nhằm đánh giá các yêu tố ảnh hưởng sinh trưởng và phát triển của rừng đước và đề xuất các giải pháp nuôi dưỡng rừng, quản lý, sử dụng rừng hợp lý, bền vững.
Mục tiêu cụ thể
- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của rừng Đước trồng tại Bến Tre.
- Xác định nguyên nhân cây Đước bị suy thoái, ngừng sinh trưởng, bị sâu bệnh.
- Đề xuất một số giải pháp chăm sóc, nuôi dưỡng rừng; quản lý, sử dụng rừng hợp lý, bền vững.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan để xây dựng thuyết minh đề tài.
Nội dung 2: Điều tra tình hình sinh trưởng rừng trồng Đước thuần loại theo cấp tuổi và lập địa
Nội dung 3: Điều tra xác định các yếu tố môi trường tự nhiên, hoạt động canh tác có tác động đến rừng Đước trồng tại rừng phòng hộ và đặc dụng tại tỉnh Bến Tre
Nội dung 4: Điều tra xác định tuổi thành thục của rừng Đước trồng tại Bến Tre
Nội dung 5: Điều tra tình hình sâu bệnh hại và tái sinh rừng
Nội dung 6: Đề xuất các giải pháp kỹ thuật nuôi dưỡng rừng, quản lý, sử dụng rừng hợp lý, bền vững.
Nội dung 7: Xây dựng báo cáo tổng kết

• Kết quả thực hiện:
- Báo cáo tình hình sinh trưởng của rừng Đước trồng
- Nguyên nhân cây Đước bị suy thoái, ngừng sinh trưởng, bị sâu bệnh.
- Xác định tuổi thành thục cây Đước trồng tại Bến Tre.
- Danh mục cây tái sinh, thành phần loài sâu bệnh.
-  Đề xuất quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng rừng.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: