Đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai thực hiện của ngành khoa học và công nghệ Bến Tre

Đổi mới sáng tạo (ĐMST) theo Khoản 16 Điều 3 Luật KH&CN năm 2013 quy định: “ĐMST (innovation) là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa”. Từ quy định này, mở rộng ra, hệ thống ĐMST được hiểu là một mạng lưới các tổ chức, các tác nhân cùng với các thể chế chính sách góp phần tạo ra sản phẩm mới, quy trình mới, phương thức tổ chức mới, được áp dụng để mang lại lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội.

 

ĐMST trong Nghị quyết XIII của Đảng


Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu quan điểm chỉ đạo: Thúc đẩy ĐMST, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững.

 

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030, trong đó: Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, ĐMST. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII có nhiệm vụ đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, ĐMST, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

 

Một trong các đột phá chiến lược đó là tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy ĐMST. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công nghệ, ĐMST.

 

Ngành Khoa học và Công nghệ Bến Tre triển khai ĐMST


Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền và triển khai thực hiện nhiều nội dung về ĐMST trên địa bàn địa phương với những nhiệm vụ cụ thể sau.

 

Ngày 17/02/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh số 158/TTr-SKHCN Kế hoạch Triển khai, thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và ĐMST giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày 23/02/2021, Sở KH&CN đã gởi Công văn số 181/SKHCN-KHTC về việc đề xuất nội dung kết nối chuyên gia, trong đó đã đề xuất 07 hoạt động liên kết, kết nối với các thành viên Hội đồng Tư vấn chiến lược và kinh tế tỉnh Bến Tre, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất nội dung cụ thể như:

 

- Xây dựng Đề án chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực tỉnh Bến Tre có nhu cầu trong giai đoạn 2022 – 2025.

 

- Xây dựng Đề án thí điểm thúc đẩy phát triển mô hinh kinh tế chia sẻ và thực hiện cơ chế thử nghiệm chính sách mới (dạng sandbox) trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 – 2025.

 

- Xây dựng Đề án thí điểm hợp tác công tư nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 – 2025.

 

- Xây dựng Chương trình khoa học nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 – 2025 và đến năm 2030.

 

- Xây dựng Đề án thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Betrimex.

 

- Xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh Bến Tre ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2022 - 2025.

 

- Xây dựng Đề án thí điểm hỗ trợ học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 – 2025.

 

Sản phẩm dầu dừa nguyên chất (VCO) khi triển khai ở giai đoạn thí nghiệm tại tỉnh Bến Tre.

 

Ngoài ra, Sở KH&CN đã tổ chức triển khai, phổ biến nội dung Quyết định 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ”Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ bổ sung thêm mục tiêu Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia như sau:

 

Thứ nhất, xây dựng hệ thống Trung tâm đổi mới sáng tạo hỗ trợ nghiên cứu phát triển, khởi nghiệp sáng tạo, đảm bảo vận hành thành công các trung tâm với các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, cạnh tranh so với khu vực và quốc tế. Phát triển Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại 03 thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và các Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các bộ, ngành, địa phương…

 

Thứ hai, phát triển Mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, khuyến khích tương tác, kết nối nguồn lực trong hệ thống các Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước, nước ngoài. Phấn đấu đến năm 2025 có chương trình hợp tác quốc tết tại ít nhất 05 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, liên kết ứng dụng, chuyển giao công nghệ khu vực phía Nam
• Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ
• Dự án “phát triển nông nghiệp hữu cơ” theo tiêu chuẩn PGS đã mang lại những thành công nhất định
• Bến Tre tham quan, học tập mô hình du lịch học tập cộng đồng tại Quảng Nam, Đà Nẵng
• Hội nghị chuyên đề chuyển đổi số
• Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ ruồi đục trái trên cây chôm chôm tại tỉnh Bến Tre
• Ban hành tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
• Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030
• Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn thuế thu nhập 04 năm
• Hoạt động Khoa học và Công nghệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre năm 2020
• Tình hình ngăn ngừa và kiểm soát loài sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Kết luận của ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bến Tre
• Tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Bến Tre quý I/2021
• Hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia