Tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Bến Tre quý I/2021

Trong quý I, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bến Tre đã triển khai thực hiện 43 nhiệm vụ KH&CN, trên cơ sở hệ thống, khu trú lại tình hình hoạt động KH&CN nhằm phản ánh cơ cấu nhiệm vụ KH&CN một cách cô đọng nhất, trực quan sinh động được thể hiện theo hình thức đồ họa như sau.

 

Nhiệm vụ KH&CN phân theo cấp quản lý, trong 43 nhiệm vụ KH&CN triển khai thực hiện có 03 nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, 04 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và 04 nhiệm vụ cấp cơ sở.

 


Nhiệm vụ KH&CN theo hình thức thực hiện, có 03 dự án và 40 đề tài

 

 

Nhiệm vụ KH&CN phân chia theo lĩnh vực nghiên cứu KH&CN, lĩnh vực khoa học nông nghiệp: 20 nhiệm vụ, lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ là 12 nhiệm vụ, lĩnh vực khoa học tự nhiên: 03 nhiệm vụ và lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn: 08 nhiệm vụ.

 


 

Thực trạng thực hiện nhiệm vụ KH&CN, trong đó 07 nhiệm vụ KH&CN đã nghiệm thu và 36 đang triển khai thực hiện.

 

 

Tình hình thu hút các tổ chức tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN, trong 43 nhiệm vụ KH&CN đã thu hút được 32 cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ ngân sách Nhà nước, trong đó: có 09 cơ quan, đơn vị trong tỉnh và 23 ngoài tỉnh.

 

 

Các tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN phân theo loại hình hoạt động, gồm: 09 trường đại học, 08 học viện, 05 trung tâm, 04 doanh nghiệp và 06 cơ quan Nhà nước.

 

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, liên kết ứng dụng, chuyển giao công nghệ khu vực phía Nam
• Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ
• Dự án “phát triển nông nghiệp hữu cơ” theo tiêu chuẩn PGS đã mang lại những thành công nhất định
• Bến Tre tham quan, học tập mô hình du lịch học tập cộng đồng tại Quảng Nam, Đà Nẵng
• Hội nghị chuyên đề chuyển đổi số
• Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ ruồi đục trái trên cây chôm chôm tại tỉnh Bến Tre
• Ban hành tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
• Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030
• Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn thuế thu nhập 04 năm
• Hoạt động Khoa học và Công nghệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre năm 2020
• Tình hình ngăn ngừa và kiểm soát loài sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Kết luận của ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bến Tre
• Hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
• Đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai thực hiện của ngành khoa học và công nghệ Bến Tre