Thông báo số 1883/TB-HĐTDVC Kết quả kiểm tra điều kiện dự tuyển tại vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2

 Căn cứ Kế hoạch số 1567/KH-SKHCN ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức năm 2021;

 

Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng1) của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo:

 

1. Kết quả kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1) của 04 thí sinh đăng ký dự tuyển (theo Phụ lục 1 đính kèm)


2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển ở vòng 2 (theo Phụ lục 2 đính kèm)

Danh sách thí sinh dự tuyển vòng 2 được đăng tải vào ngày 05/01/2022 tại Website của Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ truy cập http://dost-bentre.gov.vn mục Thông báo mới.

 

2.1. Tài liệu ôn tập

Sở không tổ chức ôn tập (thí sinh tham khảo ôn tập theo danh mục tài liệu và các tài liệu có quan).

Tài liệu ôn tập phục vụ kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 được đăng tải vào ngày 05/01/2022 tại Website của Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ truy cập http://dost-bentre.gov.vn mục Thông báo mới

 

2.2. Về thu lệ phí dự tuyển

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Lệ phí dự tuyển của mỗi thí sinh là 500.000 đ (Năm trăm ngàn đồng).

 

Thời gian thu phí dự tuyển từ ngày 05/01/2022 đến ngày 07/01/2022 tại Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: Số 280 đường 3/2, phường An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

 

Quá thời hạn nêu trên, thí sinh nào không đóng lệ phí dự tuyển, xem như không đủ điều kiện dự tuyển vòng 2.

 

Hội đồng thông báo đến thành viên Hội đồng và các Ban giúp việc của Hội đồng; thành viên Ban Giám sát và các thí sinh để biết và thực hiện.

 

Xem chi tiết nội dung Thông báo.

 

Danh mục tài liệu ôn tập.