Các phòng ban

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE

- Điạ chỉ: 280 Đường 3 tháng 2, phường 3, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 0275-3829365  
- Fax: 0275-823179
- Email: skhcn@bentre.gov.vn; vanphongso@dost-bentre.gov.vn


BAN GIÁM ĐỐC:


 TT  Họ tên  Chức vụ  Số điện thoại
 Cơ quan Nhà riêng Di động
 01  Lâm Văn Tân
Giám đốc Sở 0275-2211667  

0944.075.886

lvtan.skhcn@bentre.gov.vn

 02  Võ Văn Truyền Phó Giám đốc Sở 0275-3817577    
 

0918.330.163

vvtruyen.skhcn@bentre.gov.vn

 03 Nguyễn Văn Vưng Phó Giám đốc Sở 0275-3824843  

0918.776.516

nvvung.skhcn@bentre.gov.vn

 04 Võ Thị Thanh Hà Phó Giám đốc Sở    

0918.816.556

vttha.skhcn@bentre.gov.vn

 

CÁC PHÒNG BAN:

- Văn phòng Sở: Điện thoại: 0275-3829365
- Thanh tra Sở: Điện thoại: 0275-3812627
- Phòng Kế hoạch -Tài chính: Điện thoại: 0275-3601997
- Phòng Quản lý Khoa học: Điện thoại: 0275-3829335
- Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ: Điện thoại: 0275-2.211673
- Phòng Quản lý Chuyên ngành: Điện thoại: 0275-3812629
- Phòng Quản lý KH&CN cơ sở: 0275-3601991

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

- Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
+ Điạ chỉ: 44 Ngô Quyền, Phường 3, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
+ Điện thoại: 0275-3822272 - Fax: 0275-3810735

- Trung tâm trực thuộc Chi cục: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
+ Điện thoại: 0275-3561563 - Fax: 0275-3810735
 

- Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ:
+ Địa chỉ: 415A Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
+ Điện thoại: 0275-3827522 - Fax: 0275-3827522

- Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ
+ Điạ chỉ: 280 Đường 3 tháng 2, phường 3, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
+ Điện thoại: 0275-3827358 - Fax: 0275-3827358


 TT  Họ tên  Chức vụ Email
 BAN GIÁM ĐỐC
 01 Lâm Văn Tân Giám đốc Sở

lvtan.skhcn@bentre.gov.vn

 02 Võ Văn Truyền Phó Giám đốc Sở

vvtruyen.skhcn@bentre.gov.vn

 03 Nguyễn Văn Vưng Phó Giám đốc Sở

nvvung.skhcn@bentre.gov.vn

 04 Võ Thị Thanh Hà Phó Giám đốc Sở

vttha.skhcn@bentre.gov.vn

 PHỎNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
 05 Huỳnh Cao Thọ Trưởng phòng    hctho.skhcn@bentre.gov.vn 
 06  La Thanh Huỳnh    Chuyên viên   lthuynh.skhcn@bentre.gov.vn
 07  Dương Thị Kim Thoa     Chuyên viên   dtkthoa.skhcn@bentre.gov.vn
 VĂN PHÒNG SỞ
 08  Trương Minh Tú   
Chánh văn phòng   tmtu.skhcn@bentre.gov.vn
 09  Dương Thị Ngọc Trà  Phó Chánh văn phòng dtntra.skhcn@bentre.gov.vn
 10  Nguyễn Tuyết Minh         Chuyên viên ntminh.skhcn@bentre.gov.vn
 11  Phan Thị Cẩm Tú  Văn thư ptctu.skhcn@bentre.gov.vn
 PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
 12  Nguyễn Văn Bình        Trưởng phòng nvbinh.skhcn@bentre.gov.vn 
 13  Đặng Văn Cử       Phó phòng   dvcu.skhcn@bentre.gov.vn
 14  Nguyễn Lê Kim Tuyền     Chuyên viên   nlktuyen.skhcn@bentre.gov.vn 
 PHÒNG THANH TRA
 15  Phạm Thị Kim Lan        Trưởng phòng ptklan.skhcn@bentre.gov.vn 
 16  Trần Văn Bé Năm        Chuyên viên tvbnam.skhcn@bentre.gov.vn
 PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH
 17  Huỳnh Thị Như Thuỷ    Trưởng phòng   htnthuy.skhcn@bentre.gov.vn 
 18  Huỳnh Tú Quyên         Phó phòng htquyen.skhcn@bentre.gov.vn
 19  Nguyễn Thị Hải Ngân     Chuyên viên   nthngan.skhcn@bentre.gov.vn
 PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
 20  Nguyễn Văn Vũ      Trưởng phòng   nvvu.skhcn@bentre.gov.vn 
 21  Đặng Thị Xuân Trang         Phó phòng dtxtrang.skhcn@bentre.gov.vn
 22  Trần Bích Luỹ     Chuyên viên   tbluy.skhcn@bentre.gov.vn 
 23  Nguyễn Yến Tuyết      Chuyên viên   nytuyet.skhcn@bentre.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ SỞ
 24  Phan Thị Tường Khanh        Chuyên viên pttkhanh.skhcn@bentre.gov.vn  
 CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 25  Nguyễn Quốc Thanh      Chi cục trưởng nqthanh.skhcn@bentre.gov.vn
 26  Võ Thị Quyên      Phó chi cục   httthuy.skhcn@bentre.gov.vn
 27  Phạm Thanh Phú         ptphu.skhcn@bentre.gov.vn 
 28  Trần Tuyết Mai          ttmai.skhcn@bentre.gov.vn
 29  Phan Thanh Tân          pttan.skhcn@bentre.gov.vn 
 30  Nguyễn Thị Kim Chi       ntkchi.skhcn@bentre.gov.vn 
 31  Phan Thị Ánh Hồng        ptahong.skhcn@bentre.gov.vn
 32  Võ Thị Lài    vtlai.skhcn@bentre.gov.vn 
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 33  Nguyễn Thanh Tùng      Giám đốc nttung.skhcn@bentre.gov.vn
 34  Nguyễn Thái Huy     nthuy.skhcn@bentre.gov.vn 
 35  Lê Thị Kim Tuyền         ltktuyen.skhcn@bentre.gov.vn 
 36  Phan Thị Phương Thảo       ptpthao.skhcn@ bentre.gov.vN
 37  Châu Quang Thông      cqthong.skhcn@bentre.gov.vn
 TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 38  Phạm Văn Đồng     Giám đốc   pvdong.skhcn@bentre.gov.vn 
 39  Nguyễn Thị Huế Châu          nthchau.skhcn@bentre.gov.vn
 40  Nguyễn Ngọc Thạch           nnthach.skhcn@bentre.gov.vn
 41  Nguyễn Xuân Lãm           nxlam.skhcn@bentre.gov.vn
 42  Hồ Đăng Nguyên          hdn.skhcn@bentre.gov.vn
 43  Lê Thị Huỳnh Hoa          lthhoa.skhcn@bentre.gov.vn 
 44  Huỳnh Văn Lam           hvlam.skhcn@bentre.gov.vn
 45  Võ Duy Thành          vdthanh.skhcn@bentre.gov.vn
 46  Võ Thanh Truyền          vttruyen.skhcn@bentre.gov.vn 
 47  Võ Minh Khoa            vmkhoa.skhcn@bentre.gov.vn
 48  Nguyễn Thị Bích Tuyền         ntbtuyen.skhcn@bentre.gov.vn 
 49  Đoàn Thị Thùy Linh         dttlinh.skhcn@bentre.gov.vn
 50  Nguyễn Ngọc Yến Nhi         nnynhi.skhcn@bentre.gov.vn
 TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 51  Nguyễn Văn Liêm       Giám đốc nvliem.skhcn@bentre.gov.vn
 52  Huỳnh Thị Hoàng Vân     Phó Giám đốc   hthvan.skhcn@bentre.gov.vn 
 53  Đỗ Công Trứ          dctru.skhcn@bentre.gov.vn
 54  Nguyễn Thị Kết          ntket.skhcn@bentre.gov.vn
 55  Nguyễn Thị Kim Thanh          ntkthanh.skhcn@bentre.gov.vn 
 56  Nguyễn Thanh Tùng           nthanhtung.skhcn@bentre.gov.vn
 57  Huỳnh Công Luật          hcluat.skhcn@bentre.gov.vn
 58  Nguyễn Nhựt Quang          nnquang.skhcn@bentre.gov.vn
 59  Nguyễn Cao Thành          ncthanh.skhcn@bentre.gov.vn
 60  Trần Văn Ánh         tvanh.skhcn@bentre.gov.vn
 61  Nguyễn Thị Hồng Thuỷ           nththuy.skhcn@bentre.gov.vn
 62  Lê Thị Trà My         lttmy.skhcn@bentre.gov.vn
 63  Nguyễn Minh Cường         nmcuong.skhcn@bentre.gov.vn
 64  Phan Bá Nhẫn         pbnhan.skhcn@bentre.gov.vn
 65  Phạm Thị Thu Trang          ptttrang.skhcn@bentre.gov.vn
 66  Trương Trần Thuý Hằng         ttthang.skhcn@bentre.gov.vn
Thanh Tra Sở

Thanh Tra Sở

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA SỞ

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN KH&CN

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ

Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN-ĐO LƯỜNG-CHẤT LƯỢNG

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài chính

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Văn phòng Sở

Văn phòng Sở

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG SỞ

Phòng Quản lý khoa học và Công nghệ cơ sở

Phòng Quản lý khoa học và Công nghệ cơ sở

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ SỞ

Phòng quản lý khoa học

Phòng quản lý khoa học

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

Phòng Quản lý chuyên ngành

Phòng Quản lý chuyên ngành

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH