Các phòng ban

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE

- Điạ chỉ: 280 Đường 3 tháng 2, phường An Hội, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 0275-3829365  
- Fax: 0275-823179
- Email: skhcn@bentre.gov.vn; vanphongso@dost-bentre.gov.vn


BAN GIÁM ĐỐC:


 TT  Họ tên  Chức vụ  Số điện thoại
 Cơ quan Nhà riêng Di động
 01  Lâm Văn Tân
Giám đốc Sở 0275-2211667  

0944.075.886

lvtan.skhcn@bentre.gov.vn

 02  Võ Văn Truyền Phó Giám đốc Sở 0275-3817577    
 

0918.330.163

vvtruyen.skhcn@bentre.gov.vn

03 Trương Trịnh Trường Vinh Phó Giám đốc Sở    

0919116119

tttvinh.skhcn@bentre.gov.vn

 

CÁC PHÒNG BAN:

- Văn phòng Sở: Điện thoại: 0275-3829365
- Thanh tra Sở: Điện thoại: 0275-3812627
- Phòng Quản lý Khoa học: Điện thoại: 0275-3829335
- Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ: Điện thoại: 0275-3817577
- Phòng Quản lý Chuyên ngành: Điện thoại: 0275-3812629

- Phòng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng: Điện thoại: 0275-3822272 

 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

- Trung tâm Khoa học và Công nghệ
+ Điạ chỉ: 415A Đường Nguyễn Thị Định, xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
+ Điện thoại: 0275-3827522


TT  Họ tên  Chức vụ Email
 BAN GIÁM ĐỐC
 01  Lâm Văn Tân Giám đốc Sở

lvtan.skhcn@bentre.gov.vn

 02  Võ Văn Truyền Phó Giám đốc Sở

vvtruyen.skhcn@bentre.gov.vn

03 Trương Trịnh Trường Vinh Phó Giám đốc Sở tttvinh.skhcn@bentre.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
 05 Nguyễn Minh Tuấn Trưởng phòng    nmtuan.skhcn@bentre.gov.vn
06 Phạm Văn Đồng Phó trưởng phòng    pvdong.skhcn@bentre.gov.vn
 07  Dương Thị Kim Thoa     Chuyên viên   dtkthoa.skhcn@bentre.gov.vn
08  Nguyễn Thị Kim Chi    Chuyên viên   ntkchi.skhcn@bentre.gov.vn
09  Nguyễn Ngọc Thạch 
Chuyên viên nnthach.skhcn@bentre.gov.vn
VĂN PHÒNG SỞ
 10 Nguyễn Văn Bình
Chánh văn phòng   nvbinh.skhcn@bentre.gov.vn 
11 Đặng Văn Cử   Phó Chánh văn phòng dvcu.skhcn@bentre.gov.vn
 12 Dương Thị Ngọc Trà  Phó Chánh văn phòng dtntra.skhcn@bentre.gov.vn
13 Võ Thị Lài  Văn thư vtlai.skhcn@bentre.gov.vn 
14 Nguyễn Lê Kim Tuyền 
Chuyên viên nlktuyen.skhcn@bentre.gov.vn
15 Nguyễn Thị Kim Thanh 
Chuyên viên   ntkthanh.skhcn@bentre.gov.vn
16 Phan Thị Ánh Hồng   
Chuyên viên   ptahong.skhcn@bentre.gov.vn
17 Châu Quang Thông
Chuyên viên cqthong.skhcn@bentre.gov.vn
PHÒNG THANH TRA
18 Huỳnh Cao Thọ Chánh Thanh tra hctho.skhcn@bentre.gov.vn 
 19 Nguyễn Tuyết Minh Thanh tra viên ntminh.skhcn@bentre.gov.vn
 20 Trần Văn Bé Năm        Thanh tra viên tvbnam.skhcn@bentre.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH
 21 Trương Minh Tú   Trưởng phòng tmtu.skhcn@bentre.gov.vn
 22 Huỳnh Tú Quyên   Phó trưởng phòng   htquyen.skhcn@bentre.gov.vn
 23 Nguyễn Thị Hải Ngân  Chuyên viên   nthngan.skhcn@bentre.gov.vn
24 Võ Thanh Truyền Chuyên viên   vttruyen.skhcn@bentre.gov.vn
25 Trần Tuyết Mai      
Chuyên viên ttmai.skhcn@bentre.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
 26
Nguyễn Văn Vũ      Trưởng phòng   nvvu.skhcn@bentre.gov.vn 
27 Đặng Thị Xuân Trang         Phó trưởng phòng dtxtrang.skhcn@bentre.gov.vn
28
Trần Bích Luỹ     Chuyên viên   tbluy.skhcn@bentre.gov.vn 
 29 Phan Thị Tường Khanh
Chuyên viên pttkhanh.skhcn@bentre.gov.vn
30 Võ Minh Khoa Chuyên viên vmkhoa.skhcn@bentre.gov.vn
PHÒNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 31 Phạm Thị Kim Lan   Trưởng phòng

ptklan.skhcn@bentre.gov.vn

 32 Võ Thị Quyên      Phó trưởng phòng vtquyen.skhcn@bentre.gov.vn
 33 Đỗ Công Trứ         
Chuyên viên dctru.skhcn@bentre.gov.vn
34 Nguyễn Nhựt Quang
Chuyên viên nnquang.skhcn@bentre.gov.vn
35 Trương Trần Thuý Hằng Chuyên viên ttthang.skhcn@bentre.gov.vn
TRUNG TÂM  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 36 Nguyễn Quốc Thanh  
Giám đốc nqthanh.skhcn@bentre.gov.vn
 37 Nguyễn Thanh Tùng
Phó Giám đốc nttung.skhcn@bentre.gov.vn
38 Huỳnh Thị Hoàng Vân    
Trưởng phòng TĐC hthvan.skhcn@bentre.gov.vn
 39 Nguyễn Thị Huế Châu   Phó Trưởng phòng tổng hợp nthchau.skhcn@bentre.gov.vn
40 Phan Thị Phương Thảo     Chuyên viên ptpthao.skhcn@ bentre.gov.vn
 41 Lê Thị Trà My
Chuyên viên lttmy.skhcn@bentre.gov.vn
42 Nguyễn Thị Bích Tuyền 
Chuyên viên ntbtuyen.skhcn@bentre.gov.vn
 43 Hồ Đăng Nguyên        Chuyên viên hdn.skhcn@bentre.gov.vn
 44 Lê Thị Huỳnh Hoa        Chuyên viên lthhoa.skhcn@bentre.gov.vn 
45 Nguyễn Thị Hồng Thủy    Chuyên viên nththuy.skhcn@bentre.gov.vn
46 Huỳnh Công Luật     Chuyên viên hcluat.skhcn@bentre.gov.vn
47 Nguyễn Cao Thành Chuyên viên ncthanh.skhcn@bentre.gov.vn
48 Nguyễn Minh Cường   Chuyên viên nmcuong.skhcn@bentre.gov.vn
49 Phan Bá Nhẩn  Chuyên viên pbnhan.skhcn@bentre.gov.vn
 50 Võ Duy Thành        Chuyên viên vdthanh.skhcn@bentre.gov.vn
 51 Phạm Thị Thu Trang 
Chuyên viên ptttrang.skhcn@bentre.gov.vn
52 Trần Văn Cường Chuyên viên tvcuong.skhcn@bentre.gov.vn
53 Lê Thị Kim Tuyền
Chuyên viên ltktuyen.skhcn@bentre.gov.vn
54 Nguyễn Thái Huy  Chuyên viên
nthuy.skhcn@bentre.gov.vn 
Thanh Tra Sở

Thanh Tra Sở

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA SỞ

Trung tâm Khoa học và Công nghệ

Trung tâm Khoa học và Công nghệ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ

Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài chính

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Văn phòng Sở

Văn phòng Sở

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG SỞ

Phòng quản lý khoa học

Phòng quản lý khoa học

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

Phòng Quản lý chuyên ngành

Phòng Quản lý chuyên ngành

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG