Các phòng ban

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE

- Điạ chỉ: 280 Đường 3 tháng 2, phường An Hội, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 0275-3829365  
- Fax: 0275-823179
- Email: skhcn@bentre.gov.vn; vanphongso@dost-bentre.gov.vn


BAN GIÁM ĐỐC:


 TT  Họ tên  Chức vụ  Số điện thoại
 Cơ quan Nhà riêng Di động
 01  Lâm Văn Tân
Giám đốc Sở 0275-2211667  

0944.075.886

lvtan.skhcn@bentre.gov.vn

 02  Võ Văn Truyền Phó Giám đốc Sở 0275-3817577    
 

0918.330.163

vvtruyen.skhcn@bentre.gov.vn

 03 Nguyễn Văn Vưng Phó Giám đốc Sở 0275-3824843  

0918.776.516

nvvung.skhcn@bentre.gov.vn

 04 Võ Thị Thanh Hà Phó Giám đốc Sở    

0918.816.556

vttha.skhcn@bentre.gov.vn

 

CÁC PHÒNG BAN:

- Văn phòng Sở: Điện thoại: 0275-3829365
- Thanh tra Sở: Điện thoại: 0275-3812627
- Phòng Kế hoạch -Tài chính: Điện thoại: 0275-3601997
- Phòng Quản lý Khoa học: Điện thoại: 0275-3829335
- Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ: Điện thoại: 0275-2.211673
- Phòng Quản lý Chuyên ngành: Điện thoại: 0275-3812629

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

- Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
+ Điạ chỉ: 44 Ngô Quyền, Phường An Hội, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
+ Điện thoại: 0275-3822272 - Fax: 0275-3810735

- Trung tâm Khoa học và Công nghệ
+ Điạ chỉ: 415A Đường Nguyễn Thị Định, xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
+ Điện thoại: 0275-3827522


 TT  Họ tên  Chức vụ Email
 BAN GIÁM ĐỐC
 01  Lâm Văn Tân Giám đốc Sở

lvtan.skhcn@bentre.gov.vn

 02  Võ Văn Truyền Phó Giám đốc Sở

vvtruyen.skhcn@bentre.gov.vn

 03  Nguyễn Văn Vưng Phó Giám đốc Sở

nvvung.skhcn@bentre.gov.vn

 04  Võ Thị Thanh Hà Phó Giám đốc Sở

vttha.skhcn@bentre.gov.vn

 PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
 05  Nguyễn Minh Tuấn Phó phòng     nmtuan.skhcn@bentre.gov.vn
 06  Dương Thị Kim Thoa     Chuyên viên   dtkthoa.skhcn@bentre.gov.vn
07  Nguyễn Thị Kim Chi    Chuyên viên   ntkchi.skhcn@bentre.gov.vn
08  Nguyễn Ngọc Thạch 
Chuyên viên nnthach.skhcn@bentre.gov.vn
 VĂN PHÒNG SỞ
 09  Trương Minh Tú   
Chánh văn phòng   tmtu.skhcn@bentre.gov.vn
 10  Dương Thị Ngọc Trà  Phó Chánh văn phòng dtntra.skhcn@bentre.gov.vn
 11  Võ Thị Lài  Văn thư vtlai.skhcn@bentre.gov.vn 
 PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
 12  Nguyễn Văn Bình        Trưởng phòng nvbinh.skhcn@bentre.gov.vn 
 13  Đặng Văn Cử       Phó phòng   dvcu.skhcn@bentre.gov.vn
 14  Nguyễn Lê Kim Tuyền     Chuyên viên   nlktuyen.skhcn@bentre.gov.vn 
 15  Nguyễn Thị Kim Thanh  Chuyên viên   ntkthanh.skhcn@bentre.gov.vn
 PHÒNG THANH TRA
16 Huỳnh Cao Thọ Chánh Thanh tra hctho.skhcn@bentre.gov.vn 
 17 Nguyễn Tuyết Minh Chuyên viên ntminh.skhcn@bentre.gov.vn
 18 Trần Văn Bé Năm        Chuyên viên tvbnam.skhcn@bentre.gov.vn
 PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH
 19  Huỳnh Tú Quyên   Phó phòng   htquyen.skhcn@bentre.gov.vn
 20  Nguyễn Thị Hải Ngân  Chuyên viên   nthngan.skhcn@bentre.gov.vn
21  Châu Quang Thông Chuyên viên   cqthong.skhcn@bentre.gov.vn
 PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
 22
 Nguyễn Văn Vũ      Trưởng phòng   nvvu.skhcn@bentre.gov.vn 
23  Đặng Thị Xuân Trang         Phó phòng dtxtrang.skhcn@bentre.gov.vn
24
 Trần Bích Luỹ     Chuyên viên   tbluy.skhcn@bentre.gov.vn 
 25 Phan Thị Tường Khanh
Chuyên viên pttkhanh.skhcn@bentre.gov.vn
 CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 26  Nguyễn Quốc Thanh      Chi cục trưởng nqthanh.skhcn@bentre.gov.vn
 27  Võ Thị Quyên      Phó chi cục   httthuy.skhcn@bentre.gov.vn
 28  Đỗ Công Trứ         
  dctru.skhcn@bentre.gov.vn
29  Nguyễn Nhựt Quang
  nnquang.skhcn@bentre.gov.vn
 30  Trần Tuyết Mai          ttmai.skhcn@bentre.gov.vn
 31  Phan Thanh Tân          pttan.skhcn@bentre.gov.vn 
 32  Phan Thị Ánh Hồng        ptahong.skhcn@bentre.gov.vn
33  Trương Trần Thuý Hằng
  ttthang.skhcn@bentre.gov.vn
TRUNG TÂM  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 34 Phạm Thị Kim Lan      
Giám đốc ptklan.skhcn@bentre.gov.vn
 35 Nguyễn Thanh Tùng
Phó Giám đốc nttung.skhcn@bentre.gov.vn
 36 Phạm Văn Đồng Phó Giám đốc pvdong.skhcn@bentre.gov.vn
 37 Nguyễn Thái Huy     nthuy.skhcn@bentre.gov.vn 
 38  Phan Thị Phương Thảo       ptpthao.skhcn@ bentre.gov.vn
 39  Nguyễn Thị Huế Châu          nthchau.skhcn@bentre.gov.vn
40 Lê Thị Kim Tuyền
  ltktuyen.skhcn@bentre.gov.vn
 41  Hồ Đăng Nguyên          hdn.skhcn@bentre.gov.vn
 42  Lê Thị Huỳnh Hoa          lthhoa.skhcn@bentre.gov.vn 
 43  Võ Duy Thành          vdthanh.skhcn@bentre.gov.vn
 44  Võ Thanh Truyền          vttruyen.skhcn@bentre.gov.vn 
 45  Võ Minh Khoa            vmkhoa.skhcn@bentre.gov.vn
 46  Nguyễn Thị Bích Tuyền         ntbtuyen.skhcn@bentre.gov.vn 
 47  Đoàn Thị Thùy Linh         dttlinh.skhcn@bentre.gov.vn
 48  Huỳnh Thị Hoàng Vân    
hthvan.skhcn@bentre.gov.vn 
49  Phạm Thị Thu Trang 
  ptttrang.skhcn@bentre.gov.vn
 50  Huỳnh Công Luật          hcluat.skhcn@bentre.gov.vn
 51  Nguyễn Cao Thành          ncthanh.skhcn@bentre.gov.vn
 52  Nguyễn Thị Hồng Thuỷ           nththuy.skhcn@bentre.gov.vn
 53  Lê Thị Trà My         lttmy.skhcn@bentre.gov.vn
 54  Nguyễn Minh Cường         nmcuong.skhcn@bentre.gov.vn
 55  Phan Bá Nhẫn         pbnhan.skhcn@bentre.gov.vn
Thanh Tra Sở

Thanh Tra Sở

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA SỞ

Trung tâm Khoa học và Công nghệ

Trung tâm Khoa học và Công nghệ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ

Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài chính

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Văn phòng Sở

Văn phòng Sở

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG SỞ

Phòng quản lý khoa học

Phòng quản lý khoa học

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

Phòng Quản lý chuyên ngành

Phòng Quản lý chuyên ngành

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG