THÔNG BÁO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thông báo về việc tuyên truyền điều tra doanh nghiệp năm 2020

Thông báo về việc hạn chế tiếp nhận mới hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

Thông báo đăng ký tuyển chọn thực hiện đề tài: Điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản, môi trường sống các loài thủy sản và nghề cá thương phẩm trên địa bàn tỉnh

Thông báo về lịch tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020

Thông báo về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý khí thải than thiêu kết trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Thông báo về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ. Đề tài: Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh và xây dựng biện pháp phòng trừ hiệu quả bệnh tiêu chảy trên đàn bò nuôi tại tỉnh Bến Tre

Thông báo về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình nông dân làm du lịch

Thông báo về việc tăng cường công tác ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống hạn mặn

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính tháng 10/2019

Thông báo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thông báo về việc triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Thông báo về việc việc mời đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021

Thông báo về việc Tổ chức Giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ IV, năm 2019-2020

Thông báo về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ

Thông báo về việc tiếp nhận yêu cầu và hỗ trợ về sở hữu trí tuệ