THÔNG BÁO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Công bố thông tin doanh nghiệp khoa học công nghệ

Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ

Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND về việc quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Thông cáo báo chí Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ X năm 2023-2024

Công văn số 1330/SKHCN-QLCN V/v triển khai thực hiện Nghị định số 65/2023/NĐ-CP của Chính phủ

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Công văn số 1155/SKHCN-TĐC về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình so sánh liên phòng về đo lường

Thông báo số 1114 /TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Thông báo số 1024/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Công văn số 897/SKHCN-QLCN V/v thông báo thực hiện Thông tư số 09/2023/TT-BKHCN

Công văn số 830/SKHCN-TTCN V/v khảo sát nhu cầu chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến và thương mại hóa sản phẩm nông sản

Thông báo số 512 /TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Thông báo số 511/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bến Tre