THÔNG BÁO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Khảo sát về trải nghiệm người dùng DVCTT trên Cổng Thông tin điện tử, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh

Công văn số 1597/SKHCN-TTCN Về việc điều tra phục vụ xác định giá trị sản phẩm công nghệ cao năm 2022

Thông báo số 1514/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Công văn số 1418/SKHCN-TTCN về việc mời doanh nghiệp Chương trình vinh danh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo - Lần thứ 5 năm 2022”

Thông báo số 1392/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Công văn Số 1259 /SKHCN-TTCN về việc hỗ trợ truyền thông “cuộc thi Khởi nghiệp – ĐBSCL 2022”

Thông báo số 1258 /TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Thông báo số 1252/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Thông báo số 1246/TB-SKHCN Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2030

Thông báo số 1232/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Thông báo số 1231 /TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Công văn số 1115/SKHCN-TĐC V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Công văn số: 1050/SKHCN-TTCN mời doanh nghiệp gửi hồ sơ tham gia xét tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2022