THÔNG BÁO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thông báo số 1184/TB-SKHCN về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VIII năm 2020-2021

Thông báo số 20/TB-SKHCN về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021

Thông báo số 1815/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ

Thông báo số 1813/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ

Thông báo số 08/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ

Thông báo về việc chỉ đạo thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông báo triển khai thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 10/10/2020 của Chính phủ

Thông báo về việc cung cấp thông tin nhu cầu kết nối công nghệ và đầu tư

Thông báo số 1245/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Thông báo số 1241/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Thông báo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 18/2020/TT-BTTTT và Thông tư số 19/2020/TT-BTTTT ngày 20/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Thông báo số 1083/TB-SKHCN Về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Công văn số 1067/SKHCN-TTCN V/v điều tra thu thập thông tin về tình hình hoạt động đổi mới sáng tạo

Công văn số 1066/SKHCN-TTCN V/v báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KH&CN năm 2019