Văn bản cấp Trung Ương

Nghị định số 46/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

Nghị định số 46/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 311/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 311/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Luật số 20/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Giao dịch điện tử

Luật số 20/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Giao dịch điện tử

Thông tư số 09/2023/TT-BKHCN Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X- quang đo mật độ xương dùng trong y tế

Thông tư số 09/2023/TT-BKHCN Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X- quang đo mật độ xương dùng trong y tế

Thông tư số 08/2023/TT-BKHCN ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên

Thông tư số 08/2023/TT-BKHCN ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên

Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Download

Quyết định về việc bổ sung sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định về việc bổ sung sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN về Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN về Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn