BIỂU MẪU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT Tên biểu mẫu Lĩnh vực Tải về
1 Quyết định về việc bổ sung sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ TCĐLCL Download
2 Biểu mẫu báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức KH&CN Khoa học và Công nghệ Download
3 Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất Khoa học và Công nghệ Download
4 Quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh Danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu” Khoa học và Công nghệ Download
5 Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Dùng cho dự án SXTN) Khoa học và Công nghệ Download
6 Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Dùng cho dự án khoa học và công nghệ) Khoa học và Công nghệ Download
7 Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học) Khoa học và Công nghệ Download
8 Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Dùng cho chương trình KH&CN) Khoa học và Công nghệ Download
9 Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ Khoa học và Công nghệ Download
10 Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (Dùng cho đề tài, dự án KH&CN) Khoa học và Công nghệ Download
11 Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Khoa học và Công nghệ Download
12 Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ Khoa học và Công nghệ Download
13 Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Khoa học và Công nghệ Download
14 Thuyết minh đề án khoa học cấp tỉnh Khoa học và Công nghệ Download
15 Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh Khoa học và Công nghệ Download
16 Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh Khoa học và Công nghệ Download
17 Nghị định về doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Khoa học và Công nghệ Download
18 Biểu mẫu hồ sơ xây dựng thuyết minh đề tài, dự án cấp cơ sở Khoa học và Công nghệ Download
19 Báo cáo thực trạng công tác đảm bảo an toàn bức xạ sử dụng thiết bị x-quang chuẩn đoán trong y tế năm 2016 An toàn bức xạ Download
20 Quyết định số 1851/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án Khoa học và Công nghệ Download