Trung tâm Khoa học và Công nghệ

I. CHỨC NĂNG

Trung tâm Khoa học và Công nghệ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, thông tin, thống kê khoa học và công nghệ các hoạt động dịch vụ kỹ thuật công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.II. NHIỆM VU:

1. Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ (KH&CN) đặc biệt là công nghệ sinh học; công nghệ thông tin trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường; Tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2. Thực hiện và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, thương mại hoá sản phẩm, nhân rộng kết quả các nhiệm vụ KH&CN thông qua các mô hình trình diễn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ có hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

3. Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức KH&CN trong và ngoài nước.

4. Cung cấp các kiến thức về KH&CN phục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh.

5. Tổ chức và thực hiện xử lý, phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của tỉnh; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm thông tin khoa học và công nghệ.

6. Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh; Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; Cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

7.Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của tỉnh; Tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; Xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh; Tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của tỉnh, tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ;

8. Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi tỉnh Bến Tre vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

9. Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác.

10. Chủ trì triển khai, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; Xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh.

11. Chủ trì triển khai các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của tỉnh;Tham gia triển khai các cuộc điều tra, thống kê quốc gia ngành khoa học và công nghệ;

12. Xây dựng kế hoạch kiểm định, thử nghiệm dài hạn, năm năm, hàng năm tổ chức thực hiện sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt.

13. Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương; Thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn về đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận; Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn.

14. Quản lý việc đăng ký, cấp phát các giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn, tem kiểm định, phiếu thử nghiệm; Tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo quy định của pháp luật.

15.Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; Thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực KH&CN phù hợp với quy định của pháp luật; Tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật mua bán các loại phương tiện đo về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

16. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Cục ứng dụng và phát triển công nghệ.

17. Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật, trong đó có hợp tác quốc tế trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

18.Thực hiện các nhiệm vụ Tư  vấn, dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (hoạt động có thu) theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, gồm:

-Thực hiện các hoạt động giám định, chứng nhận HTQLCL, đánh giá giám sát và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn trong các lĩnh vực và phạm vi được phân công, chỉ định theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, phổ biến và tư vấn xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, như: TCVN ISO 9001:2008, TCVN ISO 22000:2007, ISO 14000, GMP, HACPP... cho các ngành và các doanh nghiệp trong tỉnh;

- Tư vấn, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, hợp chuẩn, hợp quy cho các tổ chức, cá nhân;

- Dịch vụ  ứng dụng kỹ thuật mã số, mã vạch;

- Tư vấn, đào tạo về nghiệp vụ, chuyên môn, kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân;

19. Tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; liên doanh, liên kết sản xuất với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

20. Thực hiện các dịch vụ công ích khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnhIII. QUYỀN HẠN:

1. Được tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ đã đăng ký, ký kết hợp đồng khoa học và công nghệ, đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng cán bộ, được đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2. Được tự chủ về tài chính, được chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được giao, được chủ động sử dụng số biên chế do cấp có thẩm quyền giao, được thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của Trung tâm.

3. Được quyền hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động khoa học - công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

4. Được quyền trực tiếp mời các chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài đến làm việc, trao đổi khoa học, tham gia quản lý và chủ trì các nhiệm vụ KH&CN của đơn vị; được quyết định mức lương thuê chuyên gia tuỳ theo nguồn tài chính của đơn vị; được quyền ký quyết định cử cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý của đơn vị đi công tác chuyên môn, học tập nâng cao trình độ ở nước ngoài theo quy định.

5. Được quyền quyết định việc đầu tư phát triển từ vốn vay, vốn huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

6. Được sản xuất, kinh doanh hàng hoá, thực hiện các dịch vụ thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn của đơn vị và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

7. Được quyền xuất nhập khẩu trực tiếp công nghệ và sản phẩm hàng hoá thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn của đơn vị theo quy định của pháp luật.

8. Được tham gia đấu thầu thực hiện các hợp đồng sản xuất, cung ứng hàng hoá, dịch vụ phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của đơn vị.

9. Các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Thanh Tra Sở
• Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ
• Phòng Kế hoạch - Tài chính
• Văn phòng Sở
• Phòng quản lý khoa học
• Phòng Quản lý chuyên ngành
• Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng