Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và xây dựng kế hoạch hành động, nhằm ứng phó, giảm thiểu đối với các công trình hoạt động quân sự trên địa bàn tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre
- Họ và tên thủ trưởng: Đại tá Lê Văn Hùng
- Địa chỉ: Ấp 3, xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre.
- Điện thoại: 02753554100

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Ông Vũ Thành Đức       
- Giới tính:Nam
- Trình độ học vấn:12/12                     
- Chức danh khoa học: Thạc sỹ Quân sự
- Chức vụ: Chỉ huy trưởng
- Điện thoại: 02753554100

Người tham gia

- ThS. Nguyễn Thị Xuân Hồng
- Nguyễn Hoàng Anh Hùng
- Nguyễn Văn Chí
- ThS. Thái Tiến Dũng
- ThS. Lê Văn Tâm
- ThS. Nguyễn Thành Luân
- ThS. Huỳnh Anh Kiệt
- ThS. Bùi Hồng Hà
- Cử nhân Vũ Văn Lương
- Cử nhân Trần Tuấn Hoàng 

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các công trình và hoạt động quân sự trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
- Xây dựng kế hoạch hành động nhằm ứng phó giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến hoạt động quân sự trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Mục tiêu cụ thể:
- Hoàn chỉnh kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho tỉnh Bến Tre tập trung vào các công trình và hoạt động quân sự theo kịch bản quốc gia năm 2016.
- Đánh giá được ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các công trình và hoạt động quân sự trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo 5 loại đối tượng : khu vực phòng thủ then chốt, hệ thống kho tàng bến bãi quân sự, hoạt động đóng quân, các cơ sở sản xuất – kinh tế quốc phòng và các hoạt động quân sự thường nhật.
- Đề xuất được kế hoạch hành động phù hợp nhằm ứng phó giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến hoạt động quân sự trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo 2 nhóm giải pháp: giải pháp quy hoạch và giải pháp kỹ thuật.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
1.Nội dung 1:
Hoàn chỉnh kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho tỉnh Bến Tre dựa trên kịch bản mới nhất của Bộ Tài nguyên và môi trường  (công bố năm 2016)
2.Nội dung 2:
Khảo sát, đánh giá hiện trạng các công trình và hoạt động quân sự trên địa bàn tỉnh Bến Tre
3.Nội dung 3:
Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các công trình và hoạt động quân sự trên địa bàn tỉnh Bến Tre
4.Nội dung 4:
Đề xuất các giải pháp nhằm ứng phó, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các công trình và hoạt động quân sự trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
5.Nội dung 5:
Xây dựng dự thảo kế hoạch hành động ứng phó, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các công trình, hoạt động quân sự trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Kết quả thực hiện:
- Báo cáo khoa học tổng kết đề tài bao gồm đầy đủ các nội dung thực hiện
- Kịch bản BĐKH, NBD cho tỉnh Bến Tre theo kịch bản quốc gia công bố 2016
- Tập bản đồ đánh giá ảnh hưởng của BĐKH và NBD đến các công trình và hoạt động quân sự trên địa bàn tỉnh Bến Tre
+ File bản đồ tỷ lệ 1/100.000 và Tập bản đồ giấy A0
+ Số lượng: 24 bản đồ
+ Thể hiện rõ ràng và chi tiết ảnh hưởng BĐKH và NBD lên các khu vực quân sự.
- Hệ thống các giải pháp nhằm ứng phó, giảm thiểu các tác động của BĐKH và NBD đến các công trình và hoạt động quân sự trên địa bàn tỉnh Bến Tre
- Dự thảo kế hoạch hành động ứng phó, giảm thiểu các tác động của BĐKH và NBD đến các công trình, hoạt động quân sự trên địa bàn tỉnh Bến Tre
- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Sở KHCN Bến Tre hoặc Tạp chí Viện KHCN Quân sự

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: