Quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm xoài Tứ Quý huyện Thạnh Phú

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú
- Họ và tên thủ trưởng: Đào Công Thương 
- Địa chỉ: Khu phố, thị trấn Thạnh phú, huyện Thạnh phú, tỉnh Bến Tre.
- Điện thoại: 0275.3870943

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Ông  Nguyễn Ngọc Tân   
- Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn: 12/12                   
- Chức danh khoa học: Cử nhân                  
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú.
- Điện thoại của tổ chức: 02753870943.

Người tham gia

- CN. Nguyễn Ngọc Tân
- KS. Nguyễn Khuyến Khích
- KS. Lê Hoàng Quốc Huy
- CN. Võ Văn Hiện
- KS. Lê Minh Hoàng
- CN. Nguyễn Văn Bảo
- CN. Nguyễn Văn Tại
- KS. Phạm Thị Viễn
- Nguyễn Văn Trường

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát:  Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và phát triển nhãn hiệu, kết nối thương mại cho sản phẩm xoài Tứ Quý huyện Thạnh Phú.
Mục tiêu cụ thể:
- Tổ chức lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận “Xoài Tứ Quý Thạnh Phú” kết hợp xây dựng bộ nhận diện, truy xuất nguồn gốc.
- Xây dựng mô hình sản xuất xoài Tứ Quý định hướng theo tiêu chuẩn PGS (01 ha).
- Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận chuỗi giá trị xoài.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
Nội dung 1: Nghiên cứu đánh giá tổng quan, viết thuyết minh
Nội dung 2: Tổ chức lễ công bố Nhãn hiệu chứng nhận "Xoài Tứ Quý Thạnh Phú”.
Nội dung 3: Khảo sát thực trạng tình hình trồng xoài và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú.
Nội dung 4: Xây dựng mô hình sản xuất Xoài Tứ Quý Thạnh Phú theo định hướng tiêu chuẩn PGS với diện tich 01ha.
Nội dung 5: Quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận Xoài Tú Quý Thạnh Phú.
Nội dung 6: Viết báo cáo tổng kết và nghiệm thu đề tài.


Kết quả thực hiện:  
Quy trình sản xuất xoài định hướng theo tiêu chuẩn PGS
- Báo cáo tổng kết: “Quản lý, Phát triển Nhãn hiệu Chứng nhận cho sản phẩm xoài Tứ Quý huyện Thạnh Phú”.
- Báo cáo tóm tắt.
- Bài báo đăng trên website  Sở Khoa học và Công nghệ.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: