Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre đáp ứng nhu cầu thị trường lao động đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở II).

- Họ và tên thủ trưởng: Phạm Ngọc Thành.

- Địa chỉ: 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028 38837814.       

- Website: www.ldxh.edu.vn

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: TS. Đỗ Thị Hoa Liên.

- Giới tính: Nữ.

- Trình độ học vấn: 12/12.                         

- Chức danh khoa học: Tiến sĩ.

- Điện thoại:  028 38837814 - 0903861927.

Người tham gia

- TS. Đỗ Thị Hoa Liên

- TS. Nguyễn Thị Anh Trâm

- TS. Nguyễn Hải Thập

- ThS. Hoàng Võ Hằng Phương

- ThS. Bùi Thị Oanh

- ThS. Trần Thị Hoàng Ngân

- ThS. Nguyễn Quỳnh Nga

- ThS. Phan Đình Tuấn

- ThS. Nguyễn Phúc Linh

- ThS. Đoàn Thị Thủy

- CN. Trần Văn Phương

- ThS Tôn Nữ Lâm Châu

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Mục tiêu tổng quát:

Phân tích những luận cứ khoa học và thực tiễn về chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và dự báo cung cầu lao động. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất những quan điểm, định hướng, chính sách và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Mục tiêu cụ thể:

-  Làm rõ được cơ sở lý luận về chất lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và đề xuất bài học kinh nghiệm cho tỉnh Bến Tre trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trên cơ sở phân tích kinh nghiệm trong nước và một số quốc gia trong khu vực về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Đánh giá được thực trạng nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực; thực trạng công tác đào tạo lao động chuyên môn kỹ thuật dựa trên số liệu thứ cấp và kết quả điều tra khảo sát ở Bến Tre; thực trạng giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Bến Tre và mức độ gắn kết giữa chất lượng nguồn nhân lực với giải quyết việc làm và đào tạo lao động chuyên môn kỹ thuật theo thị trường lao động.

- Phân tích được các yếu tố tác động đến chất lượng nguồn nhân lực thời gian qua tại Bến Tre.

- Dự báo được cung, cầu lao động chuyên môn kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

- Đề xuất được các giải pháp, chính sách nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó có chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030 và đề án phát triển kinh tế nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre.

 

Nội dung chính của nhiệm vụ:

1. Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan để xây dựng thuyết minh đề tài.

2. Nội dung 2: Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

3. Nội dung 3: Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

4. Nội dung 4: Dự báo cầu lao động chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thị trường lao động của Bến Tre đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

5. Nội dung 5: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

6. Nội dung 6: Tổng kết, đánh giá.

 

Kết quả thực hiện:   

- Báo cáo những vấn đề cơ bản về chất lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; về vai trò của chất lượng nguồn nhân lực với tăng trưởng kinh tế xã hội và về các tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

- Báo cáo kinh nghiệm trong nước và một số quốc gia trong khu vực về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và bài học kinh nghiệm cho Bến Tre.

- Báo cáo đánh giá thực trạng nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Báo cáo đề xuất mô hình, quy trình, kỹ thuật dự báo nhu cầu lao động chuyên môn kỹ thuật.

- Báo cáo về các kịch bản dự báo cầu lao động chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thị trường lao động ở Bến Tre đến năm 2025, tầm nhìn 2030, trong đó chuyển giao công thức, phương pháp và hướng dẫn sử dụng phần mềm dự báo cầu lao động.

- Báo cáo về chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030.

- Báo cáo về đề án phát triển kinh tế nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre.

- Báo cáo đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

- Báo cáo khoa học tổng kết đề tài.

 

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: