Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng tại tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Tên tổ chức chủ trì: Văn phòng Tỉnh ủy.

- Họ và tên thủ trưởng: Bùi Văn Bia.

- Địa chỉ: Số 05, đường Cách mạng tháng Tám, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 02753.825735.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Trần Ngọc Tam.

- Giới tính: Nam.

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Chức danh khoa học: Cử nhân.

- Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy.

- Điện thoại:  02753.825735.

Người tham gia

- CN. Bùi Văn Bia

- BS. Trần Ngọc Hải

- CN. Nguyễn Hòa Nghĩa

- ThS. Nguyễn Thái Bình

- ThS. Phan Ngọc Huy

- CN. Hồ Tính Kiệp

- CN. Đặng Văn Thanh

- CN. Nguyễn Thanh Hải

- CN. Cao Công Thức

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát:

Đề xuất và triển khai ứng dụng một số giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan đảng tại tỉnh Bến Tre nhằm góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy tỉnh, huyện, thành phố và thực hiện tốt công tác xây dựng đảng theo yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Mục tiêu cụ thể:

1. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; các ban đảng và các huyện ủy, Thành ủy.

2. Nghiên cứu ban hành bộ thủ tục hành chính về công tác tổ chức đảng và đảng viên; công tác cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh.

3. Nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh các biểu mẫu, quy trình, ban hành bộ thủ tục hồ sơ vụ việc về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan đến đảng viên và tổ chức đảng.


Nội dung chính của nhiệm vụ:

1. Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan để xây dựng thuyết minh đề tài.

2. Nội dung 2: Khảo sát thực tế và học tập kinh nghiệm của các địa phương. Tổ chức hội nghiệ triển khai.

3. Nội dung 3: Khảo sát hiện trạng (qua báo cáo, phiếu khảo sát bảng câu hỏi).

4. Nội dung 4: Xây dựng hệ thống các giải pháp.

5. Nội dung 5: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả CCTTHC trong các cơ quan đảng trên địa bàn tỉnh.

6. Nội dung 6: Triển khai áp dụng hệ thống các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan đảng tỉnh Bến Tre.

7. Nội dung 7: Đánh giá kết quả triển khai việc áp dụng hệ thống các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan đảng tỉnh Bến Tre.

8. Nội dung 8: Kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.

9. Nội dung 9: Xây dựng báo cáo tổng kết.


Kết quả thực hiện: 

- Báo cáo tổng hợp các vấn đề nghiên cứu.

- Hệ thống các giải pháp CCTTHC trong Đảng áp dụng chung từ tỉnh đến cơ sở.

- Bộ thủ tục CCTTHC trong Đảng.

- Văn bản chỉ đạo triển khai và áp dụng bộ thủ tục hành chính.

   

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: