Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và đặc điểm gen của vi khuẩn lao kháng thuốc hàng một tại tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trường Đại học Y - Dược Cần Thơ
- Họ và tên thủ trưởng: Nguyễn Trung Kiên
- Địa chỉ: 179 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

- Điện thoại: 02923 739 730        

- Fax: 0292 3 740221
- Website: http://www.ctump.edu.vn/

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Trần Thanh Hùng                                                                  
- Chức danh khoa học: ThS
- Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn Lao

- Điện thoại: 0913185681           
- Email: tthung@ctump.edu.vn

Người tham gia

- ThS. Trần Hoàng Duy

- TS. Đỗ Hoàng Long

- TS. Dương Thị Loan

- ThS. Lương Thị Mỹ Linh

- CN. Hứa Kim Chi

- ThS. Phan Kim Huệ

- BS. Phạm Thanh Bình

- TS. Nguyễn Thành Tấn;

- BS.CKI. Đường Văn Chánh

- CN. Võ Thanh Hồng

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, hình ảnh x quang và đặc điểm gen của vi khuẩn lao kháng thuốc hàng một tại Tỉnh Bến Tre. 

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định tỷ lệ các loại lao kháng thuốc và các yếu tố liên quan.

- Mô tả đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, x quang phổi quy ước và đặc điểm gen vi khuẩn lao kháng thuốc và các yếu tố liên quan.

- Đề xuất phương cách chọn lựa thuốc kháng lao hàng một trong phác đồ kháng thuốc.


Nội dung chính của nhiệm vụ:

1. Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan

2. Nội dung 2: Tính tỷ lệ % các loại lao kháng thuốc: kháng đơn thuốc, kháng rifampicin, kháng INH, đa kháng thuốc  dựa vào kết quả xét nghiệm Gene Xpert và nuôi cấy, kháng sinh đồ. Thu thập các đặc điểm dịch tễ học, xã hội học, lâm sàng của bệnh nhân. Giải trình tự gene.

3. Nội dung 3: Xác định đoạn gene bị đột biến qua phần mềm sinh-tin học tại phòng sinh học  phân tử thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học Trường Đại học Cần Thơ

4. Nội dung 4: Tìm các yếu tố liên quan giữa dịch tễ học, lâm sàng với sự kháng thuốc và đặc điểm gen của trực khuẩn lao.

5. Nội dung 5: Tổng kết, đánh giá.


Kết quả thực hiện:

- Báo cáo tỷ lệ kháng từng loại kháng lao hàng một và đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng của bệnh nhân lao kháng thuốc.

- Báo cáo kiểu gen của trực khuẩn kháng thuốc theo từng kiểu hình và mối liên quan đến các đặc điểm dịch tễ, xã hội học, lâm sàng.

- Báo cáo các yếu tố về đặc điểm dịch tễ, xã hội học liên quan đến nhóm bệnh nhân có đột biến gen kháng thuốc.

- Báo cáo tổng kết

- Bài báo khoa học


 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: