Nghiên cứu thử nghiệm nuôi cá hồng mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus, 1766) thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp tại tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Phân Viện Nghiên cứu hải sản Phía Nam.

- Họ và tên thủ trưởng: Nguyễn Xuân Thi.

- Địa chỉ: Đường 3/2, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Điện thoại: 02546521768

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thảo   

- Giới tính: Nữ

- Trình độ học vấn:  12/12                                

- Chức danh khoa học: Thạc sĩ

- Chức vụ: 

- Điện thoại:  0989.420.155                     

Người tham gia

- ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

- ThS. Nguyễn Xuân Toản

- ThS. Nguyễn Thị Kim Vân

- KS. Nguyễn Phước Triệu

- KS. Trần Bảo Chương

- KS. Võ Pháp Chánh

- KS. Lê Văn Lực

- KS. Nguyễn Thị Hiếu

- ThS. Nguyễn Văn Tạo

- Lượng Thị Chung

- Võ Ngọc Bé

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Mục tiêu chung:

Phát triển nuôi cá biển trong ao, tận dụng được ao nuôi tôm không hiệu quả để nuôi đối tương mới, nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nuôi cá biển đến nông ngư dân, đẩy mạnh phong trào nuôi biển trong ao, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế nông hộ, kiểm soát chất lượng sản phẩm, dịch bệnh và góp phần phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản ở tỉnh Bến Tre theo hướng bền vững.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Xây dựng quy trình nuôi thử nghiệm cá hồng mỹ thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp trong ao phù hợp với điều kiện tại Bến Tre.

+ Xây dựng được mô hình nuôi cá hồng mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus, 1766) thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp trong ao nuôi tôm sú công nghiệp với diện tích 0,3 ha/ao, hệ số FCR: 2,0; Kích cỡ cá thu hoạch: 0,8 - 1,0 kg/con; Năng suất: 7 tấn/ha; Tỷ lệ sống: 70%; Thời gian nuôi: 11 tháng;. Tập huấn kỹ thuật nuôi thương phẩm cá hồng mỹ cho 100 hộ nông dân.

 

Nội dung chính của nhiệm vụ:

Nội dung 1 : Khảo sát vùng nuôi, chọn địa điểm bố trí ao mô hình tại Bến Tre.

Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá hồng mỹ trong ao đất tại Bến Tre.

Nội dung 3: Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế mô hình nuôi cá hồng mỹ thương phẩm và định hướng phát triển sản phẩm cá hồng mỹ tỉnh Bến Tre.


Kết quả thực hiện: 

- Cá hồng mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus, 1766) 0.8-1kg: khoảng 7 tấn

- Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá hồng mỹ trong ao đất: Nêu đầy đủ các phương pháp, biện pháp và chỉ tiêu kỹ thuật nuôi thương phẩm cá hồng mỹ trong ao đất tỉnh Bến Tre. Quy trình rõ ràng, rành mạch, dễ áp dụng. Quy trình có các chỉ tiêu: quy mô 0,3 ha/ao; TLS: 70%, FCR: 2,0; thời gian nuôi 11 tháng, kích cỡ thu hoạch 0,8-1,0kg/con; năng suất 7 tấn/ha

- Báo cáo mô hình nuôi cá hồng mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus, 1766) thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp năng suất  10 tấn/ha

- Báo cáo đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi

- Báo cáo khoa học tổng kết đề tài

- Bài báo khoa học

- Tập huấn cho người dân

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: