Xây dựng và vận hành không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (SIHUB)
- Họ và tên thủ trưởng: Huỳnh Kim Tước
- Địa chỉ: 176/9A Lê Văn Sỹ, phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08.39.322.372

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Huỳnh Kim Tước          

- Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn: 12/12                   

- Chức danh khoa học: ThS
- Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại:  0903.817.557

Người tham gia

- ThS. Huỳnh Kim Tước

- ThS. Đinh Thị Quỳnh Như

- CN. Lê Bảo Ngọc

- CN. Nguyễn Thị Loan

- CN. Trần Thị Ngọc Trâm

- ThS. Đặng Thị Luận

- ThS. Lê Xuân Vinh

- KS. Diệp Thế Cường

- CN. Nguyễn Việt Hùng

- ThS. Đổng Điền Xuân Hiền

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

Xây dựng và vận hành không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre nhằm góp phần hình thành thế hệ doanh nghiệp mới và nâng cao giá trị của cộng đồng doanh nghiệp hiện hữu, nâng cao hiệu quả nghiên cứu, đào tạo trong trường đại học (qua đó góp phần tối ưu hóa các nguồn lực cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương).

Mục tiêu cụ thể:

Để đạt được mục tiêu tổng quát của đề tài, những mục tiêu cụ thể được đề xuất bao gồm:

- Tổng quan tình hình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên thế giới và tại Việt Nam.

- Khảo sát ý tưởng khởi nghiệp và nhu cầu cần được hỗ trợ khởi nghiệp của Thanh - Thiếu niên tỉnh Bến Tre.

- Xây dựng không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: mô hình cơ sở hạ tầng.

-Xây dựng kế hoạch thành lập và hoạt động của không gian đổi mới sáng tạo theo định kỳ 2 năm, 5 năm và 10 năm.

- Xây dựng mô hình Vườn ươm tạo ý tưởng khởi nghiệp.

- Xây dựng quy trình kết nối Vườn ươm với các tổ chức trong và ngoài nước.

 

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nghiên cứu phân tích tình hình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của thế giới và Việt Nam. 

- Phân tích ý tưởng khởi nghiệp và nhu cầu cần được hỗ trợ khởi nghiệp của Thanh thiếu niên tỉnh Bến Tre.

- Xây dựng không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: mô hình cơ sở hạ tầng.

- Xây dựng kế hoạch thành lập và hoạt động của không gian đổi mới sáng tạo theo định kỳ 2 năm, 5 năm và 10 năm.

- Xây dựng mô hình Vườn ươm tạo ý tưởng khởi nghiệp.

- Xây dựng quy trình kết nối Vườn ươm với các tổ chức trong và ngoài nước.

 

Kết quả thực hiện:

- Hạ tầng và CSVC của  không gian KN&ĐMST

- Chương trình hoạt động của không gian khởi nghiệp &ĐMST

- Triển khai các hoạt động hổ trợ các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp

- Hệ thống hỗ trợ HSTKN online

- Báo cáo tổng hợp

 

 

 

 

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: