Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi tôm tít trong ao đất và trong lồng tại Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III
- Họ và tên thủ trưởng: Trương Hà Phương
- Địa chỉ: 02, đường Đặng Tất, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: 02583 831138    .              

- Fax: 02583831846

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: TS. Võ Thế Dũng         
- Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn: 12/12                    
- Chức danh khoa học: Tiến sĩ                    
- Chức vụ: 
- Điện thoại: 02583831138           
- Fax: 02583831846

Người tham gia

- TS Võ Thế Dũng

- ThS. Phạm Viết Nam

- TS. Trương Quốc Thái

- KS. Lê Hồng Tuấn

- ThS. Võ Thị Dung

- KS. Nguyễn Văn Cảnh

- ThS. Võ Huỳnh Nương

- KS Lê Văn Tính

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Xây dựng mô hình nuôi tôm tít trong ao đất và trong lồng, nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi thủy sản.


Nội dung chính của nhiệm vụ:

1. Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan để xây dựng thuyết minh

2. Nội dung 2: Điều tra nguồn lợi tôm tít tại Bến Tre  và Cà Mau, định loại loài tôm tít nuôi

3. Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng quy trình và mô hình nuôi tôm tít trong lồng

4. Nội dung 4: Nghiên cứu xây dựng quy trình và mô hình nuôi tôm tít trong ao 

5. Nội dung 5: Tập huấn chuyển giao công nghệ

6. Nội dung 6: Xây dựng báo cáo tổng kết


Kết quả thực hiện:

- Báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu

- Quy trình kỹ thuật nuôi tôm tít trong lồng

- Mô hình nuôi thương phẩm tôm tít trong lồng

- Quy trình kỹ thuật nuôi tôm tít trong ao

- Mô hình nuôi thương phẩm tôm tít trong ao

- Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm tít trong lồng và trong ao 


 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: