Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bổ cấp nguồn nước ngọt vào nước dưới đất (tầng nông) và đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng với nguy cơ hạn mặn

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Viện Địa lý Tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh. 
- Họ và tên thủ trưởng: PGS. TS Phạm Việt Hòa.
- Địa chỉ: Số 01, Mạc Đĩnh Chi, quận 1, phường Bến Nghé, TP Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.38299618.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: PGS. TS Nguyễn Văn Lập     
- Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn: 12/12.                     
- Chức vụ: 
- Điện thoại:  02838299618

- Email: nvlap@hcmig.vast.vn

Người tham gia

- PGS. TS. Nguyễn Văn Lập.

- TS. Liêu Kim Phượng.

- PGS. TS. Tạ Thị Kim Oanh.

- TS. Trương Minh Hoàng.

- TS. Nguyễn Thọ.

- ThS. Nguyễn Thị Mộng Lan.

- ThS. Võ Thị Hồng Quyên.

- ThS. Dương Bá Mẫn.

- ThS. Lưu Hải Tùng.

- CN. La Tấn Tài.

- ThS. Phan Song Toàn.

- ThS. Hình Phương Uyên.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

Nhằm xây dựng các giải pháp bổ cấp nguồn nước ngọt vào nước dưới đất (tầng nông) phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng với nguy cơ hạn mặn trong mùa khô. 

Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu các giải pháp bổ cấp nguồn nước ngọt vào nước dưới đất phục vụ phát triển nông nghiệp.

- Nghiên cứu đánh giá chất lượng nguồn nước dưới đất phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng với nguy cơ hạn mặn. 

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Đánh giá tổng quát đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội liên quan đến khai thác sử dụng nước dưới đất (tầng nông) (NDĐTN) phục vụ phát triển nông nghiệp tỉnh Bến Tre.

- Nội dung 2: Nghiên cứu đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn NDĐTN tỉnh Bến Tre.

- Nội dung 3: Nghiên cứu đánh giá chất lượng NDĐTN phục vụ phát triển nông nghiệp tỉnh Bến Tre.

- Nội dung 4: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bổ cấp nước ngọt cho NDĐTN phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng với nguy cơ hạn mặn. 

Kết quả thực hiện:

- Đề xuất các giải pháp bổ cấp nguồn nước ngọt vào nước dưới đất (tầng nông) và đánh giá chât lượng nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng với nguy cơ hạn mặn.

- Hai mô hình bổ cấp, xử lý nước phục vụ phát triển nông nghiệp: chọn vị trí tại 02 huyện Chợ Lách và Châu Thành làm thực tế.

- Bản đồ chất lượng NDĐTN vùng nghiên cứu.  

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: