Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận GolbalGap cho sản phẩm Chôm chôm Chợ Lách - Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chợ Lách.
- Địa chỉ: Khóm II, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
- Điện thoại: 0753871225.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Bùi Thanh Liêm.
- Học hàm, học vị: Thạc sĩ.

Người tham gia

- Lê Đăng Khánh, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chợ Lách.
- Nguyễn Hồng Thủy, Trung tâm kỹ thuật và công nghệ Sinh học Tiền Giang.
- Vọ Thị Tuyết Đông, Hội nông dân huyện Chợ Lách.
- Nguyễn Thanh Vũ, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chợ Lách.
- Nguyễn Huỳnh Thiên, Trạm khuyến Nông huyện Chợ Lách.
- Huỳnh Mai Thảo, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chợ Lách.
- Trương Thanh Khán, trạm bảo vệ thực vật huyện Chợ Lách.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận GlobalGap cho sản phẩm Chôm chôm trên diện tích khoảng 20ha của huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
Chuyển giao quy trình công nghệ "Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận GolbalGap cho sản phẩm nông nghiệp" bao gồm 3 phần chính: xây dựng hệ thống, vận hành hệ thống và cải tiến hệ thống.

Kết quả thực hiện:
Dự án "Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận GlobalGap cho sản phẩm Chôm chôm Chợ Lách - Bến Tre" đã xây dựng và vận hành thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GolbalGap trên quy mô lớn đầu tiên của huyện Chợ Lách và bước đầu thiết lập chuỗi cung ứng sản phẩm Chôm chôm GlobalGap khép kín từ nông hộ đến doanh nghiệp xuất khẩu.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: