Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ.
- Địa chỉ: Số 38, đường Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 0439344101.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Hoàng Văn Tuyên.
- Học hàm, học vị: Thạc Sĩ.

Người tham gia

- TS. Mai Hà, Vụ hợp tác quốc tế- Bộ khoa học và công nghệ.
- ThS. Trần Việt Hoa, Bộ nội vụ.
- ThS. Phạm Ngọc Hà, Học Viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
- ThS. Nguyễn Thị Minh Nga, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ.
- ThS. Nguyễn Lan Anh, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ.
- TS. Trần Xuân Định, Bộ Khoa học và Công nghệ.
- ThS. Trần Chí Đức, Bộ Khoa học và Công nghệ.
- TS. Nguyễn Anh Dũng, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
- CN. Phạm Thị Thu Nguyệt, Cục Thống kê tỉnh Bến Tre.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
Đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Bến Tre; đánh giá hiện trạng chính sách phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Bến Tre; và đề xuất giải pháp cơ bản phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Bến Tre 2011-2020.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Những vấn đề về nhân lực KH&CN.
- Tác động của bối cảnh quốc tế và trong nước đến việc phát triển nguồn nhân lực KH&CN của Tỉnh.
- Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực KH&CN.
- Đặc điểm tự nhiên, ăn hóa xã hội và con người của tỉnh Bến Tre ảnh hưởng tới phát triển nguồn nhân lực KH&CN của Tỉnh.
- Hiện trạng nguồn nhân lực Bến Tre.
- Hiện trạng chính sách phát triển nguồn nhân lực KH&CN.
- Đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020.

Kết quả thực hiện:
Đề tài đã làm rõ khái niệm về nguồn nhân lực KH&CN, các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực của nhân lực KH&CN, vai trò của nguồn nhân lực KH&CN, tác động của bối cảnh quốc tế và trong nước đến việc phát triển nguồn nhân lực KH&CN của Tỉnh, kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực KH&CN trong và ngoài nước và đặc điểm tự nhiên, văn hóa xã hội và con người của tỉnh Bến Tre ảnh hưởng tới phát triền nguồn nhân lực KH&CN của Tỉnh.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: