Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chỉ số năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trên địa bàn tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển.

- Địa chỉ: 279, Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10, TP Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 02838438639.

- Website: www. idr.edu.vn.

- Email:vnckt@idr.edu.vn-vnckt@ueh.edu.vn.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Phạm Tiến Dũng.

- Giới tính: Nam.

- Học hàm học vị: Thạc sĩ.

- Chức danh nghề nghiệ: Nghiên cứu viên.

- Điện thoại: 02838438639.

- Email: dungpt@ueh.edu.vn

Người tham gia

- ThS. Vũ Sơn.

- PGS. TS. Nguyễn Ngọc Vinh.

- ThS. Huỳnh Thanh Sang.

- CN. Nguyễn Vĩnh.

- ThS. Hồ Minh Nhật.

- ThS. Nguyễn Xuân Đóa.

- CN. Nguyễn Thùy Linh.

- ThS. Nguyễn Tiến Hưng.

- ThS. Phan Anh Tiến.

- Bà. Ngô Huỳnh Khánh Đoan.

- ThS. Võ Văn Phú.

- ThS. Nguyễn Văn Lớn.

- CN. Lê Minh Quang.

- ThS. Nguyễn Võ Nhất Duy.

- ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhanh.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát:

- Đánh giá thực trạng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) chung của Bến Tre và của các doanh nghiệp trong các ngành kinh tế chủ lực của tỉnh Bến Tre. Đánh giá tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bến Tre.

- Đánh giá tác động của hoạt động KH&CN và ĐMST đến năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP).

- Đề xuất giải pháp nâng cao đóng góp của chỉ số năng suất các nhân tố tổng hợp TFP trên địa bàn tỉnh Bến Tre, nhất là ở góc độ KH&CN.

 

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế chung giai đoạn 2010 - 2020 và của các doanh nghiệp trong các ngành kinh tế chủ lực của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

- Đánh giá tác động của các nhóm yếu tố đến TFP chung của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

- Đánh giá tác động của các yếu tố, trong đó đặc biệt là các yếu tố KH&CN đến năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) của doanh nghiệp trong các ngành ngành chủ lực giai đoạn 2015 - 2020.

- Dự báo khả năng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Đề xuất các giải pháp nâng cao đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) của tỉnh Bến Tre; các giải pháp nâng cao đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) của các doanh nghiệp trong các ngành chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre, nhất là ở góc độ KH&CN.

 

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Cơ sở lý luận về các phương pháp tính toán năng suất, phương pháp tính chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP), các yếu tố tác động đến năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP), các chỉ tiêu về KH&CN và đổi mới sáng tạo (ĐMST); xây dựng bảng câu hỏi khảo sát của nhiệm vụ.

- Khảo sát, điều tra thu thập số liệu .

- Tính toán năng suất lao động và đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) của tỉnh Bến Tre và của các doanh nghiệp trong các ngành kinh tế chủ lực giai đoạn 2015 – 2020.

- Đánh giá tác động của các nhóm yếu tố đến TFP chung của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

- Đánh giá tác động của các yếu tố, trong đó đặc biệt là các yếu tố  KH&CN đến năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) của doanh nghiệp trong các ngành ngành chủ lực giai đoạn 2015 - 2020.

- Đánh giá tiềm lực KH&CN của các doanh nghiệp trong các ngành kinh tế chủ lực của Bến Tre giai đoạn 2015 – 2020.

- Dự báo khả năng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

-  Phân tích và dự báo ảnh hưởng của các yếu tố  KH&CN đến năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) của các doanh nghiệp trong các ngành kinh tế chủ lực của Bến Tre đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao đóng góp của chỉ số năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) ở tỉnh Bến Tre.

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn.

- Tổng kết, đánh giá.

Kết quả thực hiện:

Đạt mục tiêu đề ra. Cụ thể:

- Đánh giá thực trạng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) chung của Bến Tre và của các doanh nghiệp trong các ngành kinh tế chủ lực của tỉnh Bến Tre. Đánh giá tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bến Tre. 

- Đánh giá tác động của hoạt động KH&CN và ĐMST đến năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP). 

- Đề xuất giải pháp nâng cao đóng góp của chỉ số năng suất các nhân tố tổng hợp TFP trên địa bàn tỉnh Bến Tre, nhất là ở góc độ KH&CN.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: